Anasayfa / Dosya / ASGARİ ÜCRET TARTIŞMASI VE SERMAYENİN KÖLELİK SALDIRILARI!

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMASI VE SERMAYENİN KÖLELİK SALDIRILARI!

Seçim öncesi partilerin öne ç?kard??? vaatlerin ba??nda gelen asgari ücret üzerine tart??malar gündemdeki yerini koruyor. Bu da toplumun büyük bir kesiminin ilgisini toplamaya yetti. Hükümetin asgari ücreti 1300 lira yapaca??na dair kesin vaatlerde bulunmas? sermaye çevrelerinin ard? arkas? kesilmeyen taleplerini (emirlerini) s?ralamas? için bir f?rsata dönü?tü. TÜ?K ve sendikalar?n aç?klad??? yoksulluk s?n?r?n?n çok alt?nda kalan asgari ücret art??? sermaye çevrelerinin kendilerini ma?dur göstermeleri için bir alg? operasyonuna dönü?tü. Bu alg? operasyonu; sermaye, hükümet, bas?n kurulu?lar? vb. elbirli?iyle “ma?dur patronlar” temas? öne ç?kar?larak yürütülüyor. ??çi ve emekçilere yönelik “ka??kla verip kepçeyle alacaklar?” sald?r?lar?n zeminini düzlüyorlar. Asgari ücrete yap?lacak zam üzerinden k?yamet senaryolar? yazarak “ölümü gösterip s?tmaya raz? etmek” için sermaye çevreleri ve hizmetindeki hükümet el birli?iyle çal???yorlar.

Asgari ücret tart??malar?yla örtülmeye çal???lan sermayenin azg?n sömürüsüdür

Devlet kurulu?lar? ve sendikalar?n aç?klad??? istatistiklerde bile asgari ücret 4 ki?ilik aile için belirlenen ayl?k açl?k s?n?r?n?n alt?nda kal?yor. Yoksulluk s?n?r?n?n ise yak?n?ndan dahi geçmiyor. Asgari ücret üzerinden yap?lan tart??malarda patronlara maliyetinin çok olaca??, bu maliyeti birçok patronun kald?ramayaca?? sürekli olarak dillendiriliyor. Y?llard?r i?çi ve emekçileri azg?nca sömüren her türlü yasal ve yasad??? sömürü yöntemlerini hayata geçiren patronlar elde ettikleri kar?n i?ne ucu kadar dahi azalmas?n? istemiyorlar. Asgari ücret zamm?n? da kendileri için f?rsata çeviriyorlar. Asgari ücret zam fark?n?n devlet taraf?ndan kar??lanmas? sermaye çevrelerinin bu gün en çok dillendirdikleri konular?n ba??nda geliyor. 2008 y?l?ndan bu yana hazineden ve i?sizlik sigortas? fonundan te?vikler alan patronlar bu te?viklerin art?r?lmas?n?, yeni vergi indirimleri, SGK pirim kat?l?m paylar?n?n 3-5 puanl?k bir k?sm?n?n daha hazineden kar??lanmas?n? vb. istiyorlar. Çok s?n?rl? olan i? güvencesi uygulamalar? da sermayenin gözünü dikti?i hak gasplar? aras?nda yer al?yor. Sermaye s?n?f? ve hükümet i?çi ve emekçiler aleyhine hayata geçirilecek sosyal ve ekonomik y?k?m paketleri konusunda anla?m?? gözüküyorlar. Sadece ayr?nt?lar üzerinde mutabakat sa?lamaya çal???yorlar.

K?dem tazminat?n?n kald?r?lmas?, kiral?k i?çi bürolar?, kurals?z ve esnek çal??ma ko?ullar?n?n daha da art?r?lmas?, hastanelerde al?nan SGK kat?l?m pay?n?n art?r?lmas?, temel tüketim ürünlerine yeni zamlar?n yap?lmas? gibi sald?r?lar hükümetin gündeminde. Yasal düzenleme gerektirmeyen bir k?s?m uygulamay? hayata geçirmek için ad?mlar att?lar. Yasal düzenleme gerektiren sald?r?lar içinse hükümet vakit kaybetmeden harekete geçmi? durumda. Bu sald?r?lar? hayata geçirmenin en önemli aya??n? toplumda olu?turacaklar? sahte yan?lsama olu?turuyor. Sermayenin zihniyet yaratma ayg?tlar? bu görevi yerine getirmek için canh?ra? çal???yorlar. “?stikrar?n sa?lanmas?”, “sermayenin Türkiye’yi terk etmemesi”, “i?ten atmalar?n olmamas?” vb. için bu sald?r?lar?n hayata geçirilmesinin zorunluluk oldu?u alg?s? yarat?yorlar.

Sermaye s?n?f?n?n asgari ücret zamm? üzerinden yaratmaya çal??t??? korku duvarlar?n? y?kmak bizim elimizde

Sermaye s?n?f? günlerdir i?çi ve emekçilere yönelik psikolojik bir harp yürütüyor. Hükümetle dan???kl? yürütülen bu harple sosyal ve ekonomik y?k?m programlar? bir bir hayata geçirilirken i?çi ve emekçilerin seslerini ç?karmamalar? için zemin haz?rl?yorlar. Sald?r?lar? tereya??ndan k?l çeker gibi hayata geçirmeye çal???yorlar. “Asgari ücret 1300 lira oluyor! Ama sizde ba?ka ?eylerden vazgeçmelisiniz” diyorlar. Yoksa i?çi atar?z, üretimi ba?ka ülkelere ta??r?z, kay?t d??? çal??ma artar vb. tehditleri savuruyorlar. Di?er yandan ise artan-artt?r?lan ?ovenist rüzgârda s?n?f?n uyan???n?n önünü kesmek için bir dalga k?ran olarak kullan?l?yor. ??çi s?n?f?n?n örgütsüz oldu?u ko?ullarda bu tehditler bir kar??l?kta buluyor.

“Sendikalarda” örgütlü olan i?çi ve emekçi bölükleri de sendikalar?n tepesindeki patron ajanlar?n?n sürekli olarak dillendirdi?i “i? bar???” “ülke ekonomisi”, “konjonktürel ko?ullar” söylemleriyle pasifize ediliyorlar. Dü?ünün ki bir “i?çi” örgütünün ba??n? tutan ki?i asgari ücrete yap?lan zamm? önemli gördü?ünü ama bütün patronlar?n bu yükün alt?ndan kalkamayaca??n? ifade ediyor. Devam?nda ise hükümetin bu duruma bir çözüm üretmesi gerekti?ini söylüyor. Hem de u?akl???n? yapt??? patron örgütü temsilcileriyle birlikte ekranlara ç?karak bunu söylüyor. Yani asgari ücret arts?n, bizde i?çilere bak?n daha ne istiyorsunuz diyerek daha rahat sustururuz diyor. Öte yandan da art???n faturas? yine i?çiye kesilsin demi? oluyor. Tabiri uygunsa “Bir cebe para koyal?m, i?çi onun heyecan?n? ya?arken çakt?rmadan öbür cepten fazlas?n? alal?m!” demi? oluyorlar.

Sermayenin ve i?birlikçilerinin yaratt??? korku duvarlar?n? a?man?n tek yolu var. Bunun yolu da, i?çi ve emekçilerin örgütlü birli?ini sa?lamak, sermayenin sald?r?lar?na ve tehditlerine kar?? fiili me?ru mücadele yol ve yöntemlerini hayata geçirmektir.

??ten atma tehditlerine, kölece çal??ma, kay?t d??? çal??ma vb. dayatmalar?na kar?? i?çi s?n?f? ve emekçiler bir birine s?k?ca kenetlenmeli ve üretimden gelen güçlerini kullanmal?d?r.

Fabrika ta??ma ve kaç?rma tehditlerine kar?? “??gal, Grev, Direni?!” silah?n? kullanmak için haz?rlanmal? sermayeye bu i?in öyle kolay olmad??? gösterilmelidir.

Sa?l?ktan tüketim ürünlerine, k?dem tazminat?ndan i?çi sa?l??? ve güvenli?ine kadar sermayenin hayata geçirmeye çal??t??? y?k?m sald?r?lar?na kar?? Genel Grev silah?n? kullanmak için ?imdiden haz?rl?k yap?lmal?d?r.

Sermayenin her türlü kölelik sald?r?lar?na kar?? fabrika ve bölgelerde ortak i?çi insiyatifleri olu?turulmal? ve “s?n?fa kar?? s?n?f” tutumuyla hareket edilmelidir.

??çi s?n?f?n?n ba?ka bir alternatifi yoktur.

??çi s?n?f?n?n örgütleri olan – olmas? gereken sendikalar?n temel görevi s?n?f?n mücadelesini örgütlemek olmal?d?r. Sermayenin denetimi alt?ndaki sendikalar ve di?er “i?çi” örgütleri patron ajanlar? taraf?ndan etkisizle?tirildi?i için sald?r?lar kar??s?nda i?çi ve emekçileri pasifize etmekten ba?ka bir i?e yaram?yorlar. Bu tabloyu de?i?tirecek öncü ve ilerici i?çilerin alacaklar? insiyatif, izleyecekleri mücadele yol ve yöntemleri olacakt?r.

?nsanca ya?amaya yeten vergiden muaf asgari ücret

Asgari ücret bir i?çinin almas? gereken ücretin en alt s?n?r? olarak ifade ediliyor. Asgari ücret belirlenirken patron, hükümet ve “i?çi” temsilcileri bir araya geliyorlar. Komisyon, sermaye ve hükümetin belirledi?i zam art??lar?n? onaylamaktan ve bu soyguna me?ruluk kazand?rmaktan ba?ka bir i?e yaram?yor. Asgari ücretin insanca ya?amaya yeten ücret seviyesine ç?kar?lmas? i?çi s?n?f?n?n örgütlü gücüyle mümkündür. Bugün i?çi s?n?f? örgütsüz oldu?u için sefalet ko?ullar?n?n dahi alt?nda ücrete mahkum oluyor. Türkiye servet ve sefalet kutupla?mas?n?n en yo?un ya?and??? ülkeler s?ralamas?nda ba?larda yer al?yor. Sermaye çevreleri buna ra?men ah vah etmekten i?çi s?n?f?na sald?rmaktan, daha fazla kazanma h?rs?ndan geri durmuyorlar. Çünkü sermaye s?n?f? i?çilerin kar??s?na örgütlü bir s?n?f olarak ç?k?yor. ??çiler ise örgütsüz olduklar? için sermayenin kar??s?nda dik duram?yorlar.

Ücret sorunundan tutal?m da en s?radan bir tak?m haklar? elde etmek için dahi i?çi s?n?f? örgütlü olmak zorundad?r. Sermayenin kar??s?na s?n?f kimli?i ve örgütlülü?üyle ç?kmal?d?r. Aksi halde gerçek ve kal?c? kazan?m elde edilmesi mümkün de?ildir. Bu günlerde ya?anan asgari ücret tart??malar? bunun en belirgin göstergelerindendir. Söz söyleyen herkes patronlar?n durumundan bahsediyor. Nedense i?çilerin ya?ad??? sefaletten kölelikten bahsetmiyorlar. Sermaye s?n?f? örgütlü oldu?u için toplumun gündemini istedi?i gibi belirliyor. ??çi s?n?f? da kendi sorunlar?n? daha güçlü dillendirmek çözüm yollar?n? toplumun gündemine sokmak için örgütlü bir s?n?f haline gelmelidir. ?nsanca ya?amaya yeten ücret, çal??ma ve ya?am ko?ullar? ancak böyle elde edilebilir.

Sermayenin asgari ücret üzerinden yapt??? tart??malar?n yede?i konumuna dü?mekten ç?kmal?y?z. Sermayenin ve hizmetindeki hükümetin sahte vaatlerine kar?? kendi taleplerimizi olu?turmal? ve mücadele etmeliyiz. Yap?laca?? söylenen art??la dahi açl?k s?n?r?n?n alt?nda kalan asgari ücret üzerinden oynanan oyunlara kar?? talebimiz “insanca ya?amaya yeten vergiden muaf ücret” olmal?d?r. Bu talep hayal olmad??? gibi imkâns?zda de?il. Bu talebi elde etmemiz için yapmam?z gereken örgütlenmek ve sermayenin her türlü ideolojik sald?r?s?na, bask?s?na, tehditlerine kar?? örgütlü bir s?n?f olarak mücadele etmektir.

En temel insani taleplerimiz do?rultusunda fiili me?ru mücadeleyi büyütmeliyiz. Sermayenin sald?r?lar?n? geri püskürtmeli yeni haklar elde etmek için mücadele etmeliyiz.

  • ?nsanca ya?amaya yeten vergiden muaf asgari ücret
  • Herkese i? tüm çal??anlara i? güvencesi
  • 7 saatlik i? günü 35 saatlik çal??ma haftas?
  • Her türlü kurals?z, esnek çal??ma biçimleri vb. yasaklans?n!
  • ??sizlik sigortas? ve di?er fonlar?n ya?mas?na son!
  • Herkese genel sigorta ve her düzeyde paras?z sa?l?k hakk? tan?ns?n!

 

Dev Tekstil

TAŞERONA KADRO: YALAN İÇİNDE YALAN

Hükümet yetkilileri taşerona kadro getiren yasal düzenleme hazırlığı içinde olduklarını açıkladılar. İlk olarak Ahmet Davutoğlu …