Anasayfa / devrim (Sayfa 30)

devrim

YENİ YIL MESAJI: GERİDE BIRAKTIKLARIMIZ GELECEĞİ KAZANMAK İÇİN YAPTIKLARIMIZDIR!

Bir y?l? daha geride b?rak?yoruz. 2015, Sava? ve katliamlarla dolu bir y?l oldu?u kadar mücadeleyle dolu bir y?l olarakda ya?and?. ??çi s?n?f?, emekçiler ve ezilen halklar zulme sömürüye kar?? örgütlülükleri ölçüsünde kar?? durdular. Yeni y?la geride b?rakt?klar?m?z?n yaratt??? deneyim ve birikimle giriyoruz. Yeni y?la gelece?i kazanma bilinciyle giriyoruz. Her karanl???n …

Devamı..

İSTANBUL’DA “ÜCRETLER ASGARİ SÖMÜRÜ AZAMİ” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Devrimci Tekstil ??çileri Sendikas? olarak düzenlenen “ücretler asgari sömürü azami” paneli bugün sendika genel merkez binas?nda gerçekle?tirildi. Sendikam?z?n ücret gündemli çal??mas?n?n bir parças? olan panel için tekstil sektörü ba?ta olmak üzere birçok i? kolundan i?çiler biraraya geldi. Panel, asgari ücret tart??malar?ndaki son durumun aktar?lmas?yla ba?lad?. Anlat?m, ücret konusunu i?çi s?n?f? aç?s?ndan …

Devamı..

METAL İŞÇİLERİ BİRLİĞİ (MİB) YALNIZ DEĞİLDİR

Devrimci ??çi Sendikalar? Konfederasyonu’na (D?SK) ba?l? Birle?ik Metal ??çileri Sendikas? yönetici ve delegelerinin Metal ??çileri Birli?i (M?B) üyelerine yönelik fiziki sald?r?s?n? k?n?yoruz. M?B ve üyelerine geçmi? olsun dileklerimizi iletiyor, dayan??ma içerisinde oldu?umuzu belirtiyoruz. Sendikam?z?n kurulu? sürecine temel olan Greif Direni?i’nde i?çi s?n?f? mücadelesinin tarihi iki gerçe?i net olarak gördü. Eski …

Devamı..

ANKARA VE İSTANBUL’DA ÜCRET GÜNDEMLİ FAALİYET

Sendikamız Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), ücret gündemli çalışmalarını sürdürüyor. Sendika temsilciliklerimiz, asgari ücrete yapılacak zammın altına saklanmaya çalışılan, işçi ve emekçilerin haklarını gasp etme hazırlıkları yapan AKP ve sermayedarların oyunlarını anlatmaya devam ediyor. Sendikamız yaptığı faaliyetlerle, tekstil işçilerini bu oyuna ve hak gasplarına karşı, örgütlenmeye ve mücadele etmeye …

Devamı..

GRUP TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNDE KAZANMAK İÇİN KENETLENELİM!

TEKST?L ??Ç?S? SEFALET KO?ULLARINA MAHKÛM DE??LD?R Tekstil sektöründe grup toplu sözle?me süreci ba?lad?. Grup T?S görü?melerinde i?çileri temsil eden sendikalar?n sürece dair hiçbir haz?rl?klar? yok. Patronlarla i?birli?i içinde olan sendikac?lar “tekstil sektörünün durumu”, “i?sizlik tehdidi” “kriz”, vb. bahanelerle i?çileri sefalet sözle?mesine mahkum etmeye haz?rlan?yorlar. Asgari ücrete yap?lacak zam oran?n? bahane …

Devamı..

“İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ” TALEBİYLE İZMİR’DE EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye Otomotiv İşçileri Sendikası (TOMİS), Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), Metal İşçileri Birliği (MİB) tarafından asgari ücret ile ilgili eylem yapıldı. Karşıyaka İş Bankası önünde toplanan işçi ve emekçiler buradan İzban’a yürüdüler. “İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz” pankartı ile asgari ücretle ilgili dövizlerin taşındığı eylemde ayrıca oltaya takılı 1300 …

Devamı..

İZMİR’DE “ÜCRET ASGARİ, SÖMÜRÜ AZAMİ” PANELİ YAPILDI

Asgari ücretin 1300 lira olmasına yönelik süren tartışmalar karşısında işçi sınıfının çalışma koşullarını ve taleplerini değerlendirmek üzere sendikamız Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) ve Metal İşçileri Birliği (MİB) tarafından “Ücret asgari, sömürü azami!” şiarıyla İzmir’de örgütlenen panel, çeşitli sektörlerden işçilerin katılımıyla gerçekleşti. …

Devamı..

ÖRGÜTLENME VE MÜCADELEYE ÇAĞRI FAALİYETLERİMİZ SÜRÜYOR!

İşçi sınıfına yönelik kapsamlı saldırı hazırlıklarının yapıldığı, asgari ücret tartışmaları üzerinden bilinçlerin bulandırıldığı, savaş ve saldırganlık politikalarının yaygınlaştığı bir dönemde,  faaliyetlerimize devam ediyoruz. İşçi ve emekçileri topyekûn saldırı dalgası karşısında uyarıyor, hakları ve gelecekleri için örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz. Zam ayının yaklaşması ile bir çok fabrikanın temel gündemi haline gelen …

Devamı..

DEVRİMCİ SINIF SENDİKACILIĞI İÇİN İLERİ!

Aralık Ayı Genişletilmiş MYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi Sendikamızın Aralık ayı Genişletilmiş Merkezi Yürütme Kurulu toplantısı 13 Aralık Pazar günü, sendika genel merkez binamızda gerçekleştirildi. Sendikamız faaliyetlerinden işçi sınıfının gündemlerine, siyasal gelişmelerden önümüzdeki dönemin üzerinde durulması gereken konuları ve faaliyet alanlarına kadar geniş gündem başlıkları üzerinden verimli tartışmalar gerçekleştirildi, kararlar alındı, …

Devamı..

İLBEYLİ BEYTEKS'TE İŞTEN ATILAN İŞÇİLERİN DAVALARI SÜRÜYOR

Bu yılın başlarında işten çıkarılan Ceyhan İlbeyli Beyteks fabrikası işçilerin sendikamızın aracılığıyla açtığı davalar sürüyor. Davayı takip eden avukat arkadaşımızın belirttiğine göre ikinci davadan itibaren dava süreci daha önemli bir hal alacak. Diğer taraftan işten atılan işçilerden bazıları yeniden çalışmak için Beyteks’e başvurduğunda “davanızdan vaz geçin, öyle çalışmaya başlayın” yanıtını …

Devamı..