Anasayfa / Dosya

Dosya

TOPLU SÖZLEŞMEDE GREİF İŞÇİSİNİ BEKLEYEN TEHLİKELER NELERDİR?

Greif’ta toplu sözleşme sürecine girilmesiyle birlikte Patron ve Sendika (DİSK Tekstil) işçileri sefalete mahkum etmek için hazırlığa başladılar. Sendika ve patron işbirliğiyle sergilenen ihanet oyununu boşa düşürmek greif işçilerinin elindedir. 2014 Yılında yaşanan şanlı greif işgali hazırlık süreci ve direniş süreciyle işçilerin çıkarına bir Toplu Sözleşmenin nasıl elde edileceğinin yol …

Devamı..

NEDEN SENDİKA? NEDEN DEV TEKSTİL?

NEDEN SENDİKA? İş yerinde yaşadığımız sorunları ancak birlik olursak çözeriz. Birlik olmazsak sürekli olarak eziliriz ve sorunlarımız ağırlaşır. Patronlar ve hizmetindeki uşakları bizim birlik olmamamız için ellerinden gelen her türlü çabayı sarf ediyorlar. Çünkü birlik olduğumuzda bizi hunharca sömüremeyeceklerini biliyorlar. Patronlar kasalarına daha fazla para girsin diye bizi makinenin parçası …

Devamı..

GREİF’TE TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLADI! GREİF İŞÇİSİ PATRON SENDİKA İŞBİRLİĞİ’NE KARŞI UYANIK OL!

Greif fabrikasında toplu sözleşme süreci başladı. Şanlı Greif işgalinin ardından imzalanan ihanet sözleşmesinden sonraki ilk sözleşme önümüzdeki aylarda imzalanacak. Fabrikadan yansıyan bilgilere göre Greif işçileri yeni bir ihanet sözleşmesiyle karşı karşıyalar. Patron Sendika işbirliğiyle işçileri ihanet sözleşmesine ikna etme süreci başlamış bulunuyor.  Yeni toplu sözleşme sürecinde Greif işçilerini bekleyen tehlikelerin …

Devamı..

TAŞERONA KADRO: YALAN İÇİNDE YALAN

Hükümet yetkilileri taşerona kadro getiren yasal düzenleme hazırlığı içinde olduklarını açıkladılar. İlk olarak Ahmet Davutoğlu AKP grup toplantısında “müjde” olarak yaptıkları çalışmayı duyurdu. Ardından ilgili bakanlar “müjde” olarak duyurulan düzenlemenin ayrıntılarını açıkladılar. Ayrıntıları açıklanınca taşeron uygulamasıyla dayatılan güvencesizliğin, geleceksizliğin daha da derinleştirildiğini görmüş olduk. İşçi sınıfının karşı karşıya kaldığı en …

Devamı..

KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ!

GELECE??M?Z ?Ç?N; ??GAL, GREV, D?REN??! hükümet program? ba?tan sona kadar i?çi ve emekçiler için y?k?m program?d?r. Sermaye hükümeti emperyalistlere hizmette kusur etmiyor. Bunun bir yans?mas? olarak içte ve d??ta sava? ve sald?rganl??? t?rmand?r?yor. Fatura ise i?çi ve emekçilere kesiliyor. Sava? ve sald?rganl?k politikalar?n? kullanan sermaye s?n?f? ?ovenist k??k?rt?c?l??? yükselterek i?çileri …

Devamı..

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMASI VE SERMAYENİN KÖLELİK SALDIRILARI!

Seçim öncesi partilerin öne ç?kard??? vaatlerin ba??nda gelen asgari ücret üzerine tart??malar gündemdeki yerini koruyor. Bu da toplumun büyük bir kesiminin ilgisini toplamaya yetti. Hükümetin asgari ücreti 1300 lira yapaca??na dair kesin vaatlerde bulunmas? sermaye çevrelerinin ard? arkas? kesilmeyen taleplerini (emirlerini) s?ralamas? için bir f?rsata dönü?tü. TÜ?K ve sendikalar?n aç?klad??? …

Devamı..

ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF TUTULMALIDIR

1 Kas?m seçimlerinin gerçekle?mesinin ard?ndan, oy avc?l??? için öne sürülen vaatlerin yerine nas?l getirilece?i tart???l?yor. Toplumun büyük bir kesimini dolay?s?yla büyük bir oy potansiyelini olu?turan i?çi emekçileri ilgilendiren asgari ücretin 1300 TL olmas? bunlardan en çok konu?ulan?. Sermaye iktidar? 193 say?l? kanunla ücretleri de gelir vergisi kapsam? içerisine alm??. Devlet …

Devamı..

ASGARİ ÜCRETİN ASGARİSİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Ücret, biz i?çilerin yar?n tekrardan üretim alan?nda yani fabrikada olmam?z için gerekli  asgari ihtiyaçlar?m?z? kar??lamak ad?na sermayedarlar taraf?ndan biz i?çilere ödenen para miktar?d?r. Bar?nma, beslenme, giyinme, sa?l?k, e?itim, ileti?im, ula??m gibi ihtiyaçlar?m?z? kar??layabilmemiz için ödenen ücretin asgarisi ise i?çi s?n?f? ile burjuvazi aras?ndaki güç ili?kisine ba?l?d?r. Yani hangi s?n?f güçlü …

Devamı..

ASGARİ ÜCRET 1300 TL OLUNCA NE DEĞİŞİR?

AKP’nin 1 Kasım seçimleri öncesi vaatlerinden biri de asgari ücretin 1300 TL’ye çıkartılmasıydı. Şimdi aldığı oy oranıyla tek başına hükümet kuran AKP’nin vaatlerini gerçekleştirmesi işçiler tarafından bekleniyor. Sosyal hoşnutsuzluğu oy kapısı olarak gören AKP hükümeti, asgari ücret vaadini hayata geçirmek için zorlanacağa benziyor. Çünkü bir yandan mağdur edebiyatı yapan sermaye …

Devamı..

SERMAYENİN KAYGISI SÖMÜRÜYÜ ARTIRMAKTIR

 Sermaye s?n?f?, AKP’nin asgari ücreti 1300 TL’ye yükseltme vaadini, yeni te?vik paketleri, i?çiler aleyhine yasal düzenlemeler, hazine deste?i vs. ile kar oranlar?n? artt?rmak için f?rsata çevirmeye çal???yor. Asgari ücretin yükseltilmesi tart??malar?n?, uzun dönemdir dillendirdikleri; k?dem tazminat?n?n fona devri, esnek çal??ma ve özel istihdam bürolar?n?n aç?lmas? taleplerini, topluma kabul ettirmek, bu …

Devamı..