Anasayfa / Genel / ÇUKUROVA'DA İŞÇİ OKULUNDA 2. DERS

ÇUKUROVA'DA İŞÇİ OKULUNDA 2. DERS

Sendikam?z DEV TEKST?L Çukurova Temsilcili?i’nde ??çi Okulu’na devam: SÖMÜRÜNÜN TAR?H?
Mersin’de Devrimci Tekstil ??çileri Sendikas? Çukurova Temsilcili?i taraf?ndan ba?lat?lan ??çi Okulu bu hafta da devam etti. DEV TEKST?L temsilcili?inde devam eden ??çi Okulu’nun 2. dersinde “sömürünün tarihi” i?lendi.
?lkel dönemden ba?layan sunumda sömürü tarihi köleci toplumdan feodal döneme kadar i?lendi. Emek gücünün kullanmaya ba?layan insanlar?n, üretimden gelen güçlerini ilk olarak daha o günlerde kulland??? belirtildi.
Sunumda dikkat çeken bir di?er örnekte, 3 milyon “Özgür Romal?” n?n oldu?u Roma imparatorlu?u döneminde 2 milyon kölenin oldu?u söylenerek, köle isyanlar?n önüne geçmek için al?nan önlemlere dikkat çekildi. Bu dönemde kölelerin kayna?mas?n?n ve birlikte isyan etmelerini önlemek için ayr? ayr? milliyetlerden ve ayr? dilleri kullanan kölelerin bilinçli olarak bir arada tutulduklar?, böylece kar??l?kl? anla?ma imkân? olmayan kölelerin isyan etmesinin önüne geçildi?i belirtildi.
Köle ayaklanmalar?na ve yoksul köylülerin isyanlar?n?n örneklerle anlat?ld??? derste konu kapitalist sisteme gelindi?inde ders bitirildi. Ülkemizde bizzat kapitalist s?n?fa mensup olanlar taraf?ndan gayr? samimi ve gayri ciddi bir ?ekilde kapitalizm ele?tirisinin yap?labildi?i kapitalist sistemin daha detayl? anlat?lmas? gelecek derslere b?rak?ld?.
??çi Okulu 2 hafta ara verildikten sonra 31 Ocak Pazar günü konu hakk?nda detayl? bilgi verecek avukatlar?n da kat?l?m?yla “?? Hukuku” üzerine olacak. Bu dersle birçok hakk?n?, kazan?m?n? zaten kaybetmi? olan i?çi s?n?f?n?n, e?er haklar?na sahip ç?kmaz ve mücadele etmezlerse kaybedecekleri di?er haklar?n?n neler oldu?u anlat?lacak.
Bu dersin ard?ndan da ??çi Okulu, 7 ?ubat’ta “Kapitalizm nedir” konusuyla devam edecek.

Dev Tekstil

Pandeminin ve krizin faturasını ödememek için 1 Mayıs’ta alanlara!

Pandeminin ve krizin faturasını ödememek için 1 Mayıs’ta alanlara! İşçi sınıfı ve emekçiler olarak bu …