Anasayfa / Dosya / KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ!

KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ!

GELECE??M?Z ?Ç?N; ??GAL, GREV, D?REN??!

  1. hükümet program? ba?tan sona kadar i?çi ve emekçiler için y?k?m program?d?r. Sermaye hükümeti emperyalistlere hizmette kusur etmiyor. Bunun bir yans?mas? olarak içte ve d??ta sava? ve sald?rganl??? t?rmand?r?yor. Fatura ise i?çi ve emekçilere kesiliyor. Sava? ve sald?rganl?k politikalar?n? kullanan sermaye s?n?f? ?ovenist k??k?rt?c?l??? yükselterek i?çileri parçal?yor. Böylece sömürü politikalar?n? daha rahat hayata geçiriyor. ??çi ve emekçilerin çal??ma ve ya?am ko?ullar?n? a??rla?t?ran uygulamalara her gün yenileri ekleniyor. Hükümet program?na kabaca bile bak?ld???nda i?çi ve emekçiler için esnek çal??ma, dü?ük ücretler, güvencesizlik, vb. ba?ka hiçbir ?ey ifade etmedi?i görülecektir.

Sermayenin gündeminde ?imdide k?dem tazminat? var. Y?llard?r k?dem tazminat? hakk?m?z? kald?rmaya çal???yorlar. Patronlar?n iste?i üzerine hükümet k?dem tazminat?n? kald?rmay? 64. Hükümet program?na ald?. ?ubat ay? içerisinde meclise sunmay? hesapl?yorlar.  Hükümet k?dem tazminat?n?n kald?r?lmas?n? me?rula?t?rmak için “bütün i?çilerin faydalanmas? için fon uygulamas?n? hayata geçirece?iz” diyor. Bu koca bir yalandan ibarettir. Fon uygulamas? demek k?dem tazminat?n?n hiç edilmesi demektir. ??çilerin k?smi i? güvencesinin ortadan kald?r?lmas? demektir. Patronlar?n daha rahat ve keyfi sömürmesinin önünün aç?lmas? demektir…

?imdiye kadar i?çilerin ç?kar? için olu?turduklar?n? iddia ettikleri bütün fonlar patronlara pe?ke? çekildi. ??sizlik sigortas? fonu bu duruma en güncel örnektir. Bu fondan ??çilerin kullan?m?na sunulan?n onlarca kat? patronlara te?vik olarak sunuldu, sunulmaya devam ediyor.

K?dem tazminat?n? bütün i?çilerin faydalanaca?? bir hakka dönü?türmek için yap?lmas? gerekenler sermayenin keyfi davranmas?n?n önüne geçmektir. Bunun yoluda i?çi s?n?f?n?n kendi taleplerini olu?turarak mücadele etmesiyle mümkündür.

Bunun için;

  • – Kay?t d??? çal??man?n önüne geçilmeli ve bütün i?çilerin ald??? ücretten sigorta primlerinin yat?r?lmas? için gerekli önlemler al?nmal?d?r.
  • – Patronlar?n fabrika kaç?rma ve kapama durumlar?nda i?çilerin k?dem tazminatlar?n?n üstüne yatmalar?n?n engellenmesi için i?çilerin k?dem tazminat? ve di?er alacaklar? kar??l???nda fabrikan?n gelirine ve üretim araçlar?na teminat koyan yasal düzenlemeler yap?lmal?, hayata geçirilmelidir.
  • – Patronlar?n k?dem tazminat? vermemek için i?çiyi keyfi olarak i?ten atan, bask? kurarak ç?kmas?n? sa?layan vb. tutumlar?na kar?? a??r yapt?r?m uygulanmas? için gerekli düzenlemeler yap?lmal?d?r.
  • – ??çinin bir y?l?n? doldurmas?na k?sa bir süre kala k?dem tazminat? almamas? için kötü niyetli i?ten ç?kar?lmas?n?n önüne geçen uygulamalar hayata geçirilmeli, i? mahkemesine dava açman?n önündeki (maddi vd.)engeller kald?r?lmal?d?r.

Bunlar ve benzeri uygulamalar?n hayata geçirilmesi k?dem tazminat?n?n bütün i?çiler taraf?ndan kullan?lan bir hak olmas?n? sa?lar. Hükümetin k?dem tazminat? fonu olarak hayata geçirmeye çal??t??? uygulamada bunlar?n hiç biri yok. Çünkü hükümetin fon projesi patronlar?n talepleri do?rultusunda k?dem tazminat?n? kald?rmak için haz?rlanm??t?r.

Patronlar?n isteklerini bir bir hayata geçiren sermaye hükümeti i?çi ve emekçilere geleceksizlikten ba?ka hiçbir ?ey sunmuyor. Kazan?lm?? haklar?m?z? bir bir elimizden alan uygulamalar hayata geçiriyor. Biz bu sald?r?lara kar?? durmal?y?z. Mevcut haklar?m?z? korumal? yeni haklar kazanmak için mücadele etmeliyiz. Bunun yolu da patronlar?n hizmetindeki yasalara kar?? i?çi s?n?f?n?n mücadele yasalar?yla hareket etmekten geçiyor. Bunun bugünkü parolas? ise ??GAL, GREV, D?REN??’tir.  Haklar?m?z? gasp eden yasal düzenlemeleri durdurmak ve yeni haklar kazanmak için fabrikalarda, havzalarda örgütlü birli?imizi sa?lamal?, komiteler kurarak di?e di? mücadeleyi örgütlemeyiz. ??çi s?n?f?n?n mücadeleden ba?ka bir seçene?i yok. Gelece?imizi Kazanman?n da ??GAL, GREV, D?REN?? ’ten ba?ka yolu yok.

Dev Tekstil

2023 YILI 1. GENEL MECLİSİMİZ TOPLANDI HAKLARINA VE GELECEĞİNE SAHİP ÇIK, DEV TEKSTİL’DE ÖRGÜTLEN!

Sendikamızın altı ayda bir yapılan Genel Meclis toplantısının ilkini, ocak ayında gerçekleştirdik. Meclisimiz, önden hazırlanmış …