Anasayfa / Genel / SENDİKAMIZIN 4 OLAĞAN GENEL KURUL’UNUN ARDINDAN İLK GMYK TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİ. HER AÇIDAN DAHA GÜÇLÜ BİR DEV TEKSTİL İÇİN GÖREV BAŞINA!

SENDİKAMIZIN 4 OLAĞAN GENEL KURUL’UNUN ARDINDAN İLK GMYK TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİ. HER AÇIDAN DAHA GÜÇLÜ BİR DEV TEKSTİL İÇİN GÖREV BAŞINA!

4 Olağan Genel Kurulumuz sonrası ilk GMYK toplantımız gerçekleşti. Genel kurul sürecini ve
sonuçlarını ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutan GMYK, Genel Kurul’da alınan kararları planlamaya
tabi tutarak önümüzdeki dönem gündemlerimizi bu doğrultuda belirledi. Ayrıca toplantıda başta
sendika bülteni ve sosyal medya araçları olmak üzere yayınlarımız üzerine de tartışmalar yürütüldü.
1- Ön sürecin örgütlenmesi, teknik, pratik ve politik hazırlık planında asgari bir başarı ile gerçekleşen
4 Olağan Genel Kurulumuzun, aynı zamanda Sendikamızın içinde bulunduğu eksiklik ve zayıflıklara da
bir kez daha ışık tuttuğu fikri GMYK tartışmalarının ana ekseni oldu. Özelikle örgütlenme alanındaki
zayıflıkların aşılması için yapılması gerekenler, Genel Kurulun çizdiği çerçeve doğrultusunda bir kez
daha ele alındı. Bu doğrultuda Genel Kurul tarafından karara bağlanan yeni bir örgütlenme
seferberliği başlatılması konusunda mevcut olanaklar, sınır ve engeller tartışmaya konu edildi. “DEV
TEKSTİL’Lİ OL GÜÇLÜ OL” başlığı altında sürdürülecek çalışmaların, somut biçimlenişi temsilciliklere
bırakılmakla birlikte kapsam ve içeriği konusunda temel yaklaşımlar oluşturuldu.
2- Halen devam eden pandemi süreci doğal olarak hem Genel Kurul’un hem de GMYK toplantımızın
önemli bir gündemiydi. Genel Kurul’da da işaret edildiği gibi pandemi süreci, işçi sınıfı ve emekçilerde
yol açtığı yoğun tahribat ve yıkıma rağmen, aynı zamanda temel sınıfsal ayrımların ve kapitalist
sistemin zaaf ve sorunların bir kez daha gözler önüne serildiği bir dönem oldu. Egemen sınıflar ve
onların siyasal temsilcilerinin tüm yalan ve aldatma çabalarına rağmen yalnız ülkemizde değil başta
ABD olmak üzere gelişmiş kapitalist ülkelerde de yaşananlar kapitalizmin temel gerçekleri ile ilgili
ciddi sorgulamaların önünü açtı.
Ülkemizde ise geride kalan 2 yıllık salgın tablosu bir yandan AKP iktidarı için yaşadığı yönetememe
krizinin en temel göstergesi haline gelirken öte yandan alınmayan tedbirler ile pandemi bir işçi sınıfı
ve çalışan emekçi kesimler hastalığı haline getirildi. Siyasal iktidarın yalanları, gerici odakların ve çıkar
çevrelerinin spekülasyonları ile işçi sınıfı ve emekçilerin bilinci bu konunda bulandırılırken, sermaye
sınıfı siyasal iktidarın da desteği ile geniş emekçi kesimleri salgın yâda açlık ikilemi arasına sıkıştırdı.
Devam eden ekonomik krizin çalışma ve yaşam koşullarımızda yol açtığı yıkımın da etkisiyle bir
dönem içinde pandemi ve yol açtığı sonuçlar artık biz çalışan kesimler için kanıksanır-kabullenilir hale
geldi. GMYK toplantımızda “bu kanıksama durumunu” kırmak için yapılabilecekler, Genel Kurul
tartışmaları ışığında yeniden ele alındı. Tekstil işçilerine dönük bilgilendirme, aydınlatma çabalarına
devam edilmesi konusunda yapılabilecekler kapsamında gerek tek tek fabrikalar bazında, gerekse iş
kolunun toplamına dönük olarak ne tür araçların kullanılabileceği ele alınan başlıklar oldu.
3- Genel Kurul’da tartışmaların yoğunlaştığı diğer bir başlık devam eden ekonomik kriz ve onun
sonuçlarıydı. Süregiden ekonomik krizin işçi sınıfı ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarında yol
açtığı yıkıma ancak işçi sınıfı ve emekçileri mücadeleye çekerek set çekilebileceği gerçeği üzerinde
duran GMYK’da başta hayat pahalılığı ve çalışma koşullarındaki kötüleşme olmak üzere işçi sınıfının
somut sorunlarının özel çalışmalara konu edilmesi gündemi yeniden ele alındı. Zamların geri alınması,
ücretlerin yükseltilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi, işten atmaların yasaklanması, 25/2’nin (Kod
29) kaldırılması, herkese iş ve tüm çalışanlara iş güvencesinin sağlanması, sendikal örgütlenmenin
önündeki engellerin kaldırılması gibi somut taleplerin daha güçlü işlenmesi, tek tek her bir fabrikada
bu ve benzeri taleplerin o fabrikaların diğer özgün sorunlarıyla iç içe ele alınması ve tüm bu taleplerin
mücadele ve örgütlenme ihtiyacına bağlanması, pandemi boyunca fabrikalarda yaşanan işten atma,
ücretlerin ödenmemesi vb sorunlar karşı işçiler farklı eylem ve grevler gerçekleştirdi. Aynı zamanda
sendikal örgütlenme nedeniyle işten atma saldırıları yaşandı. Ağırlaşan kriz nedeniyle de böylesi
saldırı ve direnişlerin olacağını ön görebiliyoruz. Farklı iş kollarında gerçekleşen eylem, grev,

direnişlerle geçtiğimiz dönem gösterdiğimiz dayanışma, direnişlerin sesi bulunduğumuz alanlara
duyurma vb faaliyetleri önümüzdeki dönemde büyük önemle sürdüreceğiz.
4-4. Olağan Genel Kurul’un aldığı önemli kararlardan biri sendikamızın kadın işçilerin sorun ve
taleplerinin daha görünür kılınması konusunda daha aktif ve güçlü bir tutum alması gerektiği idi. Bu
doğrultuda Genel Kurul’da imkân olan bütün alanlarda kadın komisyonları oluşturulması konusunda
da bir karar alınmıştı. GMYK da geçmiş deneyimlerimizle birlikte böyle bir adımın önündeki sorun
alanlarını ele aldı.
Genel Kurulda da ortaya konulduğu gibi sorunun esasının kadın işçilerin sorun ve taleplerinin daha
güçlü işlenmesi ve her bir örgütlenme çalışmasının bu sorun ve talepleri özel olarak gözetmesi
olduğunun altı bir kez daha çizildi. Komisyonların esas rolünün bu yönelimi kolaylaştırmak ve
güçlendirmek planında oynayacağı fikri yeniden vurgulandı. Önümüzdeki dönem bu açıdan
atılabilecek somut adımların neler olabileceği tartışmalara konu edildi. Ayrıca sektördeki kadın
işçilerin mevcut verili durumu üzerinden eğitsel ve kültürel çalışmalara daha belirgin bir ağırlık
verilmesi için yapılabilecek de aynı başlık altıda ele alındı.
5- Yayın organları ve sosyal medya araçları üzerinden yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı,
işbölümünün ardından sona erdi.

DEVRİMCİ TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI ( DEV TEKSTİL)

Dev Tekstil

Mülteci işçiler, sınıf kardeşimizdir! Öfkemizi sermaye düzenine yöneltelim!

Emperyalistlerin nüfus kavgasına sahne olan Ortadoğu, yıllardır kan deryası içinde yüzüyor. Emperyalist hegemonya ve bölgesel …