Anasayfa / Dosya / SERMAYENİN KAYGISI SÖMÜRÜYÜ ARTIRMAKTIR

SERMAYENİN KAYGISI SÖMÜRÜYÜ ARTIRMAKTIR

 Sermaye s?n?f?, AKP’nin asgari ücreti 1300 TL’ye yükseltme vaadini, yeni te?vik paketleri, i?çiler aleyhine yasal düzenlemeler, hazine deste?i vs. ile kar oranlar?n? artt?rmak için f?rsata çevirmeye çal???yor. Asgari ücretin yükseltilmesi tart??malar?n?, uzun dönemdir dillendirdikleri; k?dem tazminat?n?n fona devri, esnek çal??ma ve özel istihdam bürolar?n?n aç?lmas? taleplerini, topluma kabul ettirmek, bu yönde olu?abilecek tepkiyi azaltmak için, yayg?n bir kampanyaya çevirdiler. Sermaye Hükümeti ?? ili?kilerini kökten de?i?tirecek, çal??ma ya?am?n? tamamen kurals?zla?t?racak yasal düzenlemeleri yapmak için f?rsat kolluyor. Asgari ücret tespit komisyonunun yapt??? zam oranlar? göz önüne al?nd???nda 1125 tl olmas? gereken asgari ücretin 1300 tl olacak olmas? kar??s?nda patronlar k?yameti kopar?yorlar. Böyle davranmalar?n?n tek nedeni var i?çi ve emekçileri daha fazla sömürmek ve daha fazla kar elde etmektir.
Sermaye çevreleri, bu haliyle bile açl?k s?n?r?n?n alt?nda kalacak bu art??? kald?ramayacaklar?n?; fabrikalar?n kapanaca??n?, i?çi ç?karmalar?n?n olaca??n?, üretimin ülke d???na kayaca??n?, kay?t d??? çal??man?n artaca??n? söyleyerek i?çi ve emekçileri i?sizlik ve yoksullukla tehdit ediyorlar. “Devletin bu yükü hafifletmesi” gerekti?ini her platformda ifade ediyorlar. E?er devlet hazinesinden destek alamazlarsa, y?ll?k maliyeti 16 milyar TL olarak hesaplanan bu art???n ülkeyi y?k?ma götürece?i gibi bir hava yarat?yorlar. Bu rakam?n asl?nda ne kadar az oldu?unu anlamak için Türkiye’deki milyonerlerin banka hesaplar?nda ne kadar para oldu?una bakmak bile yeterlidir. Türkiye’de 86 bin milyonerin banka hesaplar?nda, sahip olduklar? i?letmelere gayrimenkullere ek olarak, 550 milyar TL paralar? bulunmaktad?r. Bu banka hesaplar? azg?n sömürü ko?ullar?nda bu kadar ?i?ti. Patronlar sömürüyü daha da azg?nla?t?rman?n, karlar?na kar katman?n pe?indeler.
Türkiye’de hazine harcamalar?nda her zaman sermayenin ihtiyaçlar? gözetilmi?tir. Patronlar s?n?f?na te?viklerle, ihalelerle, e?itim ve sa?l???n özelle?tirilmesi arac?l??? ile milyarlar aktar?l?yor. Son olarak i?sizlik fonunun patronlar s?n?f?n?n hizmetine sunuldu?u bilinmektedir. Durum bu iken sermaye s?n?f? hazineden daha fazla pay istemekte, i?çi maliyelerinin bir k?sm?n?n hazine taraf?ndan kar??lanmas?n? talep edebilmektedirler. Bu konuda tam bir ars?zl?k örne?i sergilemekteler. Türkiye’de toplanan vergilerin %74’ünü ÖTV, KDV ba?ta olmak üzere dolayl? vergiler olu?turuyor. ??çiler maa?lar?ndan kesilen gelir vergisine ek olarak, yapt?klar? her harcamada dolayl? vergilerde vermektedirler. Toplanan gelir vergisinin de %59’u çal??anlardan tahsil edilmektedir. Sermaye s?n?f?, tamamen kendi hizmetinde olan devletin harcamalar?n? bile i?çi ve emekçilere y?k?yor. Somut birkaç örnek verecek olursak; Türkiye’nin en zengini Murat Ülker 11.7 milyar TL servetine kar??l?k 6.9 milyon TL vergi, Semahat Arsel 7.2 milyar TL servetine kar??l? 26 milyon TL vergi vermektedir. Bu liste böyle uzay?p gidiyor. Türkiye’nin en zengin 100 ki?isi servetlerin %1’i kadar bile vergi vermiyorlar.
??çi s?n?f?n?n bütün tarihi sömürüyü s?n?rlama veya ortadan kald?rma mücadeleleri ve bu mücadelerde ödenen bedellerle doludur. i?çi s?n?f?, mücadeleleri sonucunda kapitalistlere geri ad?m att?r?p bir tak?m haklar alsalar bile, kapitalistler i?çilerin saflar?nda olu?an en ufak gev?emeyi yeni sald?r? f?rsatlar? olarak de?erlendirirler. Asgari ücret tart??malar? üzerinden de görüldü?ü gibi sermayenin tek kayg?s? daha fazla kar elde edebilmektir. Sermaye iktidar da kald??? süre boyunca da böyle olmaya devam edecektir.

Dev Tekstil

TAŞERONA KADRO: YALAN İÇİNDE YALAN

Hükümet yetkilileri taşerona kadro getiren yasal düzenleme hazırlığı içinde olduklarını açıkladılar. İlk olarak Ahmet Davutoğlu …