Anasayfa / Genel / ŞÜKRETMİYORUZ

ŞÜKRETMİYORUZ

Her gün saatlerce çal???p ay sonunu getiremedi?imize mi ?ükredelim? Ya da bizlerin s?rt?ndan geçinip lüks hayatlar ya?ayanlar servetlerine servet katarken, bizleri üç kuru?a mahkum eden patronlar?m?za m? ?ükredelim? Y?llarca çal???p çocuklar?m?za b?rakaca??m?z tek ?eyin geleceksizlik oldu?una m? ?ükredelim?

Çöken enkaz?n alt?nda kalmad???m?za m?, fabrikalarda makinalara elimizi kolumuzu kapt?rmad???m?za m?? Yere çak?lan asansörün içerisinde can vermedi?imize mi? Ya da çad?r?n içerisinde yan?p kül olmad???m?za m? ?ükredelim?

Sokak ortas?nda tecavüze u?rayan ve öldürülen kad?nlardan biri olmad???m?za ?ükredelim belki de. Mesela aylard?r Cizre’de, Sur’da ve birçok Kürt ilinde vah?ice katledilen, yak?l?p öldürülen onca insan varken bizler ya??yoruz diye mi ?ükretmemiz gerekiyor? Belki de Kürt, Alevi, Ermeni Yahudi… Yoksa sava?ta evimizi oca??m?z? b?rak?p, üç kuru?a yar? aç yar? tok hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli göçmen olmad???m?za m? ?ükredelim?

Gözümüzü, kula??m?z?, a?z?m?z? kapat?p sadece nefes alabildi?imize mi ?ükredelim yoksa?

Hay?r biz ?ükretmiyoruz! ?liklerimize kadar sömürüldü?ümüz, i?ten ç?kart?l?p kap? önüne at?ld???m?z, insanca ya?ayamad???m?z, eme?imizi ekme?imizi çalan bu kapitalist sisteme ?ükretmiyoruz. Gidemedi?imiz tiyatrolara, sinemalara çocuklar?m?za alamad???m?z montlara, botlara, gülmeyen gözlerimize ?ükretmiyoruz.

Her gün kad?n bedenini ortaya sunan, bunun üzerinden siyaset yapan, kad?nlar?n hunharca katledilmesine ortakl?k eden erkek egemen zihniyete ?ükretmiyoruz.

?nsanl???n paramparça oldu?u, yak?l?p y?k?ld??? yok oldu?u bu barbar düzene ?ükretmiyoruz. Her gün ya?amak için ölümü kucaklayan mültecilerin cans?z bedenleri k?y?ya vururken bizler rahat uyuyabildi?imize ?ükretmiyoruz.

Öldürülen çocuklar?m?zla birlikte yok olan gelece?imize ?ükretmiyoruz.

Günlerce sokak ortas?nda kalan cans?z bedenlerin, evinin bahçesinde çocuklar?n?n gözü önünde kur?unlanan annelerin, ekmek almaya giderken katledilen gençlerimizin kar??s?nda ?ükretmiyoruz.

New York’ta dokuma i?çileri, Kavel’de, Pa?abahçe’de, Alpagut’ta i?çiler ve Kürt halk? ?ükretmediler ki. Zonguldak’ta maden i?çileri, Greif’te tekstil i?çileri ve Metal F?rt?na’da metal i?çileri ?ükretmediler ki.

Ve biz de ?ükretmiyoruz.

DEV TEKST?L üyesi bir kad?n i?çi

Dev Tekstil

Tekstil Grup TİS süreci başladı! Haklarımız ve geleceğimiz için mücadeleye!

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Teksif, Öz İplik-İş, DİSK Tekstil sendikaları arasında gerçekleşecek, …