DEVRİMCİ TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEV TEKSTİL)

ANA TÜZÜK

Madde 1- Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi:

a- Adı: Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’dır. Kısa adı: DEV TEKSTİL’dir.

b- Merkezi: İZMİR

Genel Merkez’in başka bir ile nakline karar vermeye Sendika Genel Kurulu yetkilidir.

c- Adresi: Menderes Mah. 152.Sk. No:2/5 BUCA / İZMİR

İl içerisinde Adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Sendikanın Amacı ve İlkeleri:

Kapitalist düzen, işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır. Bir yandan işçi ve emekçilerin yoksulluğu ve köleliği derinleşirken öte yandan az sayıda kapitalistin servetleri sürekli olarak artmaktadır. Emperyalist-Kapitalist düzenin efendileri kendi krizlerinin faturasını da işçilere, emekçilere ve ezilen halklara fatura etmektedirler. Bu fatura kardeş halklara yönelik kirli savaş ve saldırganlık biçiminde yansırken içerde ise baskının ve sömürünün artması, yeni kölelik koşullarının hayata geçirilmesi, şovenizm ve her türlü gericiliğin artması olarak yaşanmaktadır.

İşçi ve emekçilerin en ufak hak alma mücadelesi bile ağır baskı ve saldırılarla engellenmeye çalışılmaktadır. Mevcut koşullar altında işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltmek için fiili meşru mücadeleden başka seçenek yoktur.

İşçi sınıfının kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda birleşmesi ve mücadele etmesi, kapitalist sömürü düzeninin yarattığı sorunların çözümü için atılması gereken en önemli adımlardan biridir. Bu adım; “İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği” temelinde şekillenmelidir. Emperyalist Kapitalist sömürü düzeninin işçileri, emekçileri ve ezilen halkları köleleştiren saldırılarına ancak böylesi adımlarla karşı konulabilir. Bu doğrultuda atılması gereken adımlardan biri de “Devrimci Sınıf Sendikacılığı” anlayışını ete kemiğe büründürmektir. Bunun da yolu tabanın “söz, yetki, karar” hakkına sahip olduğu örgütsel zeminler yaratmaktır. Bugünün sendikaları, bu anlayışın çok uzağındalar. İstisnalar dışında, sınıf örgütü olmaktan çok uzaktırlar.

Sendikaları tekrar sınıfın mücadele araçlarından birine dönüştürmek; işçi sınıfının taban iradesini açığa çıkarmakla mümkündür. Böylesi adımlar atıldığında, sendikalar devrimci sınıf hareketi yaratma mücadelesinin araçlarından birine dönüşebilir.

İşçi ve emekçilerin; sınıf bilincini açığa çıkarmak, birliğini sağlamak, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel vb. sorunlar karşısında devrimci sınıf mücadelesi ilkeleri ile harekete geçmesini örgütlemek bugünün en temel ihtiyacıdır.

Bu doğrultuda DEV TEKSTİL;

1. Tekstil işçileri başta olmak üzere bütün işçi ve emekçilerin; işçi sınıfı bilimine dayalı eğitilmesini, sınıf bilincinin ve kimliğinin geliştirilmesini, örgütlü birliğinin sağlanmasını, kapitalist sömürüden kurtulması için ihtiyaç olan araç ve yöntemlere yönlendirilmesini, sistematik biçimde gerçekleştirmeyi esas alır.

2. Üyeleri başta olmak üzere bütün işçi ve emekçilerin kapitalist düzenin baskı ve sömürülerine karşı fiili-meşru mücadelesini örgütlemeyi esas alır.

3. Tekstil işçilerinin fabrikalarda, işyerlerinde yaşadığı her türlü sorunların çözümü için örgütlenmesini sağlar. Buradan hareketle, örgütlü işçilerin ülke ve dünyada yaşanan sorunlar karşısında sınıfsal kimlikleri ve örgütlü birliği ile taraf olmasını sağlar.

4. İşçi ve emekçilere dayatılan kölece çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi için mücadele eder. Yasal ya da yasadışı olarak uygulanan kölece çalışma koşullarını ortadan kaldırma mücadelesinin bir parçası olur.

5. Fabrikalarda işçi ve emekçilerin komite ve meclisler oluşturmasını sağlar. “Söz, yetki, karar” hakkının işçilerde olduğu mücadele biçimlerini esas alır. Buna uygun örgütsel biçimleri hayata geçirmek için çalışır.

6. Üyeleri başta olmak üzere, bütün işçi ve emekçilerin sosyal, kültürel, ekonomik, dayanışmasını örgütler. Dayanışma kültürünün yaygınlaşması için çaba sarf eder.

7. Farklı işkollarında çalışan işçilerin çalıştıkları fabrikalarda yaşadıkları sorunların çözümü için DEV TEKSTİL’e müracaat etmeleri durumunda gerekli desteği sunar. İşçilerin fabrika komiteleri vb. biçimde örgütlenmeleri ve taban örgütlülüklerinin oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütür. Taban birliğini sağlayan işçi ve emekçiler, kendi işkollarındaki sendikalara üye olmaları için yönlendirilir.

8. Sendikanın örgütlü olduğu kuruluşlarda planlama, uygulama, koordinasyon, denetleme vb. gibi işin tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sahibi olması için mücadele eder.

9. İşçi ve emekçilere, gençlere, kadınlara ve diğer toplumsal kesimlere karşı gerçekleştirilen baskıcı ve gerici her türlü uygulamalara ve girişimlere karşı birlikte hareket edilebilecek en geniş kesimlerle ortak mücadeleyi örgütler.

10. Sendika; dil, din, ırk, etnik kimlik vb. hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün işçi ve emekçilerin sınıf kimliği üzerinden birliğini hedefler. Ayrımcı politika ve tutumlara karşı, tavır alır.

11. Kadını ikinci cins gören anlayışlara karşı mücadele eder. Üyeleri başta olmak üzere ulaşılan bütün işçi ve emekçilerin, kadının tarihsel ve toplumsal ezilmişliğinin ortadan kaldırılması için mücadeleye katılmasını sağlamak için gerekli adımları atar. Bu konuda eğitici faaliyetler yürütür.

12. Yasal ve yasa dışı biçimde çocuk işçi çalıştırılmasını önlemek için mücadele eder.

13. İnsan onurunu zedeleyen her türlü çalışma koşullarının ortadan kaldırılması için mücadele eder.

14. Anayasa, yasalar, İnsan Haklan Bildirgesi, ILO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan hakları da kullanarak, Anayasa ve yasaların işçi sınıfından yana değiştirilmesi için mücadele eder.

15. En ufak hak alma mücadelesi dahi, kapitalist sömürü düzeninin ortadan kaldırılması mücadelesini güçlendirecek biçimde ele alınır.

16. Sınıf dayanışmasının gereklerini yerine getirir. Bu amaçla işçi ve emekçilerin ulusal ve uluslararası düzeyde birliğini sağlamayı hedefleyen adımlar atar. Sendikalar ve kapitalist sömürü düzenini hedef alan çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket eder.

17. Örgüt içi demokrasiyi geliştirir. Bütün üyelerin; “söz, yetki, karar” hakkını kullanması için çalışır. Bürokrasiyi ve sendikacılığı meslek haline getirmeye karşı önlemler alır.

Bu bağlamda DEV TEKSTİL aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir;

18. Ücretli olarak çalışan sendika yöneticilerinin normal aylık ücretleri, sendikaya kayıtlı işçilerin aldığı en yüksek ücret ve yan ödemeler toplamından fazla olamaz.

19. İşyeri sendika temsilciliklerine, o işyerinde üye işçilerin, kendi aralarında seçecekleri işçiler atanır. İşyerindeki üye çoğunluğunun istemi ile işyeri sendika temsilcilerini yenilemek zorunludur. İşyeri temsilcileri, fabrika komitesi ya da meclisinin aldığı kararları hayata geçirmek için çalışma yürütmek zorundadır.

20. Sendikanın bütün organlarına seçimle gelinir. Sendika amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayan yöneticiler, temsilciler yahut sendikanın herhangi bir kurulunda görev alan kişiler, konumlarını kişisel çıkar için kullanma eğilimi içerisine girenler, işçi sınıfının mücadele ilkeleri ve anlayışı ile hareket etmeyerek düzenin kurallarını esas alan anlayışla hareket etme eğilimi gösterenler, Genel Kurul ya da seçim dönemi beklenmeksizin, seçmeye yetkili Kurul üye çoğunluğunun kararı ile geri çağrılır.

21. Fabrikalarda yaşanan sorunlara karşı işçi sınıfı mücadelesi tarihinden süzülüp gelmiş mücadele yöntemleri ve araçları olduğu gibi ya da geliştirilerek kullanılır. Fabrikalar için kullanılan araç ve yöntemler sanayi havzası, bölge, kent ve ülke genelinde yürütülecek mücadeleler için de uygulanılır.

22. İzlenecek mücadele yöntemleri ve tarzını Sendika Amaç ve İlkeleri’ne bağlı kalmak, sınıf mücadelesini geliştirmek ve ileri taşımak kaydı ile fabrikalarda; fabrika komiteleri ve meclisleri, şube genelinde Şube Meclisi, ülke genelinde; Genel Meclis karara bağlar.

23. Sendikanın idari ve mali denetimi bütün üyelere açıktır.

Madde 3- Sendikanın kurulu bulunduğu işkolu:

Sendika, 6356 sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan 5 sıra numaralı Dokuma, Hazır Giyim ve Deri işkolunda kuruludur. İşyerlerinde faaliyet gösterir. Aynı işkolunda sayılan, asıl işe yardımcı olarak yürütülen işlerle, niteliği bakımından işyerlerinin eklentileri de sendikanın faaliyet kapsamı içindedir. Sendika, Türkiye genelinde faaliyet gösterir.

Madde 4- Sendika Kurucuları:

Adı – Soyadı – D.Tarihi ve Yeri – Tabiiyet – Adres – Meslek

Derya Gülşe – 13.02.1981 – Bursa – T.C.

Atatürk Mh. 206/9 Sk. No.7 Buca/İzmir – Tekstil

Okan Karaçam – 01.03.1995 Tokat/Reşadiye – T.C.

Şahintepe Mh. Zafer Sk. No.9 Başakşehir/İST – Tekstil

Seyhat Güngör – 18.02.1980 Hanak/Ardahan – T.C.

İnönü Mh. Okul Sk. No. 15 D.4 Küçükçekmece/İST – Tekstil

Ali Yusuf Gülseven – 27.06.1967 Yeşilköy/İST – T.C.

Kanarya Mh. Tavuskuşu Cd. Piliç Sk. 23/2 K.çekmece/İST – Tekstil

Orhan Purhan – 10.03.1983 Hanak/Ardahan – T.C.

Yeşilkent Mh. 2011 Sk. No.10 Esenyurt/İST – Tekstil

Engin Yılgın – 01.01.1985 Çat/Erzurum – T.C.

Talatpaşa Mh. F.S.Mehmet Blv. 1038 Sk. No.22 Esenyurt/İST – Tekstil

Uğur Acar – 05.04.1987 Zile/Tokat – T.C.

İncirtepe Mh. 262 Sk. No.7/9 Esenyurt/İST – Tekstil

Hüseyin Güvenç – 28.09.1968 Gümüşhacıköy Amasya – T.C.

Pınar Mh.1267 Sk. No.19/2 Esenyurt – Tekstil

Binali Alsaç – 20.09.1981 Hanak/Ardahan – T.C.

Pınar Mh. Ahmet Arif Cd. 1478 Sk. No.9 D.3 Esenyurt/İST – Tekstil

Madde 5- Sendikaya Üye Olmanın, Üyelikten Çıkmanın ve Çıkarılmanın Şartları:

Sendikaya Üye Olmanın Şartları;

1. Ana Tüzüğü’nün 3. maddesinde belirtilen işkolunda çalışan herkes üye olabilir.

2. Sendika Ana Tüzüğü ile Ana Tüzüğe göre çıkartılan yönetmeliklerde yer alan hükümlerin aksine hareket etmeyeceğini kabul etmek üyelik şartıdır.

3. Sendikaya üyelik, elektronik başvuru sisteminde e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunması ve Genel Yönetim Kurulu’nun onayı ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içinde reddedilmediği takdirde, üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açabilir.

4. Üyeler, Ana Tüzük, Yönetmelikler, Genel Kurul kararları ve her kademedeki Yetkili Kurul, Meclis, Komite vb. kararlarına uymak zorundadırlar.

Üyelikten Çıkmanın Şartları;

1. Her üye, e-Devlet üzerinden üyelikten çekilebilir.

2. Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerlilik kazanır.

3. Üyelikten ayrılma başvurusu yapıldıktan sonra, işçinin 1 ay daha üyelik aidatını ödemesi zorunludur.

Üyelikten Çıkarılmanın Şartları;

1. Sendika Ana Tüzüğü ile yönetmelikler ve Merkez Genel Kurul kararları ile sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunanlar üyelikten çıkarılır.

2. Sendika üyeliğinden çıkartılma kararı Merkez Genel Kurulu’nca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğ tarihinden itibaren, 30 gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Madde 6- Sendika Merkez Genel Kurulu:

1. Merkez Genel Kurulu, sendikanın en üst ve en yetkili organıdır.

2. Merkez Genel Kurulu, üye sayısı 1000 ve altında olması halinde üyelerden, l000’in üzerinde olması halinde ise; 1001 ila 5000 üyeye kadar 5 üyeyi temsilen 1 delege, 5000 ve üzerinde olması halinde ise 1000 delegenin altına düşmeyecek biçimde delege sayısı belirlenir.

3. Delegeler seçimle belirlenir. Delege seçimleri, işyeri temel alınarak yapılır. Örgütlü olunan her işyeri, üye sayısına göre delege seçer. İşyerinde delege seçebilecek sayıda yeterli üye bulunmaması halinde veya üye sayısını karşılayacak kadar delege sayısına ulaşılamaması halinde, artan üyeler için ayrıca bir delege seçilir. Genel Yönetim ile Denetleme ve Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri, Genel Kurul’a doğal delege olarak katılır.

Madde 7-

Merkez Genel Kurulun Toplanma Usul ve Esasları:

1. Merkez Genel Kurul’u olağan olarak; 2 yılda bir Genel Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği yer, gün ve saatte Sendika Genel Merkezi’nin bulunduğu ilde toplanır. Genel Kurul’a çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

2. İki Merkez Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporlarının, Genel Denetleme Kurulu raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin, Merkez Genel Kurul’a katılacak delegelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce duyurulması, Genel Merkez’de hazır bulundurulması ve isteyen delege ve üyeye bir suretinin verilmesi zorunludur. Merkez Genel Kurul’u toplantısı tarihinden en az 15 gün önce toplantının günü, saati, yeri ve gündemi sendikanın web sayfasında, gazetede vb. en az birinde ilan edilir.

3. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün sonraya bırakılır. Erteleme Mahalli Mülkî Amirliği’ne bildirilir.

4. Seçim yapılacak Merkez Genel Kurul toplantılarından en az 15 gün önce, Merkez Genel Kurul’a katılacak üye ve delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte 2 nüsha olarak, o yerin Seçim Kurulu Başkanı olan hâkime ulaştırılır. Onaylanan liste toplantıya ilişkin diğer hususlar, Merkez Genel Kurulu’nun toplantı tarihinden 7 gün önce, Sendika Merkez Binası’nda 3 gün süre ile ilan edilir.

Merkez genel kurulun olağanüstü toplanma usul ve esasları;

1. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hâllerde ya da Genel Kurul üye veya delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine 60 gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır.

2. Olağanüstü Genel Kurul’a gidilme gerekçeleri Sendika Amaç ve İlkeleri’ni esas almalıdır. İşçi sınıfı mücadelesini ileri taşıyacak biçimde olmalıdır. Kararın gerekçeleri şube ve fabrika meclislerine, komitelere sunulmalıdır.

3. Talep tarihi itibariyle Olağan Genel Kurul toplantı tarihine 6 aydan az bir süre kalması hâlinde Olağanüstü Genel Kurul’a gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar Olağan Genel Kurul gündemine alınır.

Madde 8- Merkez Genel Kurulun Usul ve Esasları:

1. Merkez Genel Kurulu, Genel Başkan veya görevlendireceği bir üye açar. Yoklama yapar, çoğunluk mevcut ise Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere açık oyla seçilecek 1 başkan, 2 kâtipten oluşan Başkanlık Divanı oluşturulur.

2. Merkez Genel Kurul toplantı yeter sayısı, Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa ikinci toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır. Ancak, ikinci toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının 1/3’ünden az olamaz.

3. Merkez Olağan Genel Kurul gündemine yeni madde ilavesi, toplantıda hazır bulunan delegelerin 1/10’unun, gündeme konulmuş olan bir maddenin çıkarılması ise toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3’ünün yazılı teklifi üzerine, Genel Kurul’a katılanların salt çoğunluğunun kararı ile olur.

4. Merkez Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunan delegelerin yarıdan fazlasının oyu ile kabul edilir.

5. Merkez Genel Kurulu’nda, organların seçimleri hariç, kararlar açık oylama ile alınır. Organların seçimleri, kapalı oy-açık tasnif ile yargı gözetiminde yapılır. Merkez Genel Kurulu’nda, zorunlu organlara seçilen asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

6. Merkez Genel Kurulu, toplantı gündemindeki konuları, yapılan öneriler ve dilekleri rapor halinde özetlemeleri için gerekli görülen komisyonları oluşturur. Komisyonlar hazırlanan raporları Genel Kurul’a sunarlar. Raporlar, Genel Kurul da karara bağlanmaları halinde geçerli olurlar. Komisyonlara, Merkez Genel Kurul delegeleri ile Genel Merkez de görev yapan hukuk müşavirleri, uzman olarak çalışanlar vb. seçilebilir. Komisyonlar, gerek gördüğü takdirde, diğer uzmanlardan yardım alabilir. Komisyonların, üye sayısı Merkez Genel kurulunca tespit edilir.

7. Merkez Genel Kurul’un kararları ile oylama sonuçları, tutanakla tespit edilir. Tutanaklar, Merkez Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerince imzalanır. Merkez Genel Kurul Başkanlık Divanı, Merkez Genel Kurul delegelerinden ve diğer katılan konuklardan seçilirler.

Madde 9- Merkez Genel Kurulun Yetkileri:

1. İşçi sınıfının kapitalist sömürü düzenine karşı verdiği mücadeleyi güçlendirecek biçimde işçi sınıfı biliminin temel yasaları doğrultusunda, Ana Tüzükte değişiklik yapmak, temel amaç ve ilkeler doğrultusunda her türlü kararı almak.

2. Merkez Genel Kurul organlarını seçmek, geçici veya kalıcı yeni oluşturulacak komisyon, birim, organ vb. belirlemek. Geçici oluşturulacak organ, birim komisyon vb. misyonunu tayin yâda ihtiyaç duyulan geçici ya da kalıcı organları oluşturmak için Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

3. Türkiye’de ve başka ülkelerde kurulmuş veya kurulacak, işçi örgütlerine ve sosyal kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya, ya da bunların kuruluşunda kurucu üye olarak yer almaya karar vermek.

4. Genel Disiplin Kurulu kararlarını incelemek, ihraç edilecek üyeler hakkında karar vermek, Genel Disiplin Kurulu kararlarına yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamak,

5. Genel Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları ile Yeminli Mali Müşavir raporlarını görüşüp karara bağlamak, Yönetim ve Denetleme Kurulunu aklamak veya haklarında işlem başlatmak,

6. Şube açmak, şubeleri birleştirmek, kapatmak veya Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

7. Bütçeyi görüşüp karara bağlamak,

8. Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile her türlü yolluk ve ödenekleri tespit etmek. Genel Yönetim Kurulunca profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlere ödenecek ücret ile Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlere ödenecek her türlü yolluk ve ödenekleri; Şubelerin kapsamına, üye sayısına, aidat ödeyen işçi sayısına, aidat gelirine, gelir ve gider durumuna göre belirlemek.

9. Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerden, Genel Yönetim Kurulunca profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlerin, profesyonelliklerinin devamına veya kaldırılmasına karar vermek.

10. Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek veya bu konuda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

11. Gerekli görüldüğü hallerde, faaliyet alanları ve çalışma şartları dikkate alınarak şube açmak, şubeleri birleştirmek, kapatmak veya bu konuda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

12. Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele ödenecek ücret, gündelik ve yollukların taban ve tavanını tespit etmek,

13. Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda sosyal amaçlı harcamalar yapmak, grev, lokavt, vb. durumlarda eğitici faaliyetler ve genel ihtiyaçlar için gerekli kararları almak, bu konuda Yönetim Kurulu’nu görevlendirmek.

14. Sendikanın amaç ve ilkelerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkından doğan ayni ve şahsi tüm hakları kullanmak veya Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

15. Sendika adına ipotek almak veya ipotek vermek veya bu konuda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

16. Sendikanın Ana Tüzükte yazılı amaç ve ilke yetkilerinin gerçekleştirilmesi için, yönetmelikleri düzenlemek, değiştirmek, yürürlüğe koymak ve yürürlükten kaldırmak veya bu konuda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

17. Nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdî yardımda bulunmak ya da bu konularda gereğinin yapılması için Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

18. Sendikanın başka bir sendikayla birleşmesine, sendikanın feshine üye veya delege sayısının salt çoğunluğuyla karar vermek,

19. Şube gelir – giderlerinin, Şube Yönetim Kurullarının harcama yetki ve esaslarını belirlemek.

Madde 10- Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler:

Sendika yöneticilerinde, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 6’ıncı maddesinde yöneticilik için öngörülen nitelikler aranır.

Madde 11- Genel Yönetim Kurulunun oluşumu Çalışma Usul ve Esasları:

1. Genel Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurul Delegeleri arasında, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım usulüyle belirlenir. Biri Genel Başkan, altısı Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşur. Merkez Genel Kurul Delegesi olmayanların Genel Başkan veya Genel Yönetim Kurul’u asıl veya yedek üyeliğine aday olabilmeleri, Merkez Genel Kurul’u delegelerinden en az1/10’inin teklifiyle olur.

2. Adaylar, Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak seçime girerler.

3. Genel Yönetim Kurulu üyeleri, ilk turda oy kullanan delegelerin 2/3’ünün oyu ile seçilir.

İlk turda 2/3 çoğunluğun sağlanmaması halinde, ikinci turda oy kullanan delegelerin salt çoğunluğunun oyları ile seçilir. Yönetim Kurulu asıl üye sayısı kadar, yedek üye seçilir.

4. Genel Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı ilk toplantıda, görev dağılımı yapılır.

5. Genel Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az iki defa toplanır. Olağanüstü toplantılar ise Genel Yönetim Kurulu üyesinin veya üyelerinin talebi üzerine toplanır.

6. Mazeret olmadan üst üste iki toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak ikaz edilir. Yine mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı takdirde, Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

7. Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, Genel Yönetim Kurulu, Ana Tüzükte gösterilen usul ve esaslara göre toplanır. Önce boşalan veya boşalacak görevler, ikinci fıkrada gösterilen usule göre, Genel Yönetim Kurulu içerisinde doldurulduktan ve görev dağılımı yeniden belirlendikten sonra, boş olan göreve yedeklerden birisi davet edilir.

8. Genel Başkan’ın bulunmadığı hallerde, toplantıya Genel Başkan’ın vekâlet verdiği Genel Yönetim Kurulu üyesi Başkanlık eder. Genel Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Madde 12- Sendika ve Şubelerin Organları:

Sendika, Genel Merkezi, Şubeleri ve üyeleri ile bir bütündür.

A-Sendika Genel Merkezi Zorunlu Organları

1. Merkez Genel Kurulu,

2. Genel Yönetim Kurulu,

3. Genel Denetleme Kurulu,

4. Genel Disiplin Kurulu,

B-Şube Zorunlu Organları

1. Şube Genel Kurulu,

2. Şube Yönetim Kurulu,

3. Şube Denetleme Kurulu,

4. Şube Disiplin Kurulu,

C- Danışma Organları

1. Genel Meclis,

2. Şube Meclisi,

3. Fabrika ve Bölüm Komiteleri,

4. Fabrika / İşyeri Meclisi,

Madde 13- Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

1. Sendikanın Amaç ve İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından alınan kararların, gerçekleşmesi için Ana Tüzük, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre faaliyette bulunmak. Genel Meclis’in ve diğer danışma organlarının öneri niteliğindeki kararlarını dikkate almak,

2. Toplu İş Sözleşmesi’ne konu olan fabrika ve fabrikaların komite ya da Meclislerinin öneri niteliğindeki kararlarını dikkate alarak Toplu İş Sözleşmesi yapmak veya bu konuda gerekli gördüğü kişiyi ya da kişilere yetki vermek,

3. Faaliyet ve hesap raporu ile gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayıp Merkez Genel Kurulu’na sunmak,

4. Ana Tüzüğe, Genel Kurul kararlarına, yönetmeliklere ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden üyeler ile Sendika ve Şube zorunlu organlarında görevli olanları Genel Disiplin Kurulu’na sevk etmek, işten el çekmelerini sağlamak veya Genel Kurul kararı ile değiştirilmesini sağlamak.

5. a-Genel Kurul da yetki verilmesi şartıyla; Gerekli görüldüğü hallerde, faaliyet alanları ve çalışma şartları dikkate alınarak Şubeleri birleştirmek veya kapatmak, Şubelerin faaliyet alanlarına giren işyerlerini tespit ederek, yeni Şube açmak.

b- Çalışanların veya ilgili Şubenin talebi üzerine, işyerini örgütleyen Şubenin onayı alınmak suretiyle, coğrafi konumları, ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve verimli yürütebilmesi amacıyla, iş yerinin bağlı olacağı Şubeyi yeniden belirlemek, yetki bakımından işyerini doğrudan Genel Merkeze bağlamak,

6. Merkez Genel Kurulu’nu, Şube Genel Kurullarını, Genel Meclisi ve Şube ya da Bölge Meclisi’ni toplantıya çağırmak,

7. Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

8. Sendika üyeliğine başvuranların üyeliğinin kabul veya reddine karar vermek veya bu konuda Şube Yönetim Kurullarına yetki vermek,

9. Şube Yönetim Kurulundan, ayrılmalar halinde yeni Yönetim Kurulu’nun oluşturulabilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçimin yapılmasına kadar gerekli tedbirleri almak,

10. Sendikanın Ana Tüzüğünde belirlenen Amaç ve İlkelerini gerçekleştirebilmek için, İl ve İlçelerde yeteri kadar temsilcilik ve irtibat büroları açmak, Sendika’nın Genel Merkezinde, Sosyal tesislerinde, Eğitim ve Dinlenme tesislerinde, Şubelerinde ve Şube faaliyet alanlarında çalıştırılacak personel, uzman ve danışman atamak, Sendika bünyesinde istihdam edilecek personelle ilgili her türlü kadroları tespit ve tahsis etmek, Sendika adına uzman, danışman ve personellerle her türlü akitleri yapmak, ücretlerini, diğer sosyal haklarını ve çalışma koşullarını belirlemek,

11. Ana Tüzükte sayılan organları, ihtiyaç duyulan yerlerde ise bu organların temsilcilik ve irtibat bürolarını açmak, açılacak temsilcilik ve irtibat bürolarına yeterli elemanları atamak ve görev unvanlarını tespit etmek,

12. Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

13. Fabrika Komiteleri ve Meclislerinin öneri niteliğindeki kararlarını dikkate alarak; Greve karar vermek, Grev ve Lokavt süresince Sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek,

14. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 27’inci maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde, örgütlü olunan iş yerlerinde İşçi Meclisleri tarafından seçilen işçilerden, yeteri kadarını İşyeri Sendika Temsilcisi ve Baş Temsilcisi atamak,

15. Genel Meclisin öneri niteliğindeki kararlarını dikkate alarak; Sendika veya Şube Yöneticiliği ‘ne seçilenlerin profesyonel olarak çalıştırılmasına veya profesyonelliğinin kaldırılmasına karar vermek,

16. Sendikanın Amaç ve İlkeleri doğrultusunda, Genel Kurul kararlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla, yönetmelikleri düzenlemek, değiştirmek, yürürlüğe koymak, yürürlükten kaldırmak,

17. Genel Meclisin öneri niteliğindeki kararlarını dikkate alarak; sosyal amaçlı harcama yapmak, Grev ve Lokavt süresince üyelere eğitim amaçlı yardımda bulunmak,

18. Genel Yönetim Kurulu Sendikayı temsil eder. Gerektiğinde Sendikayı temsil etmek üzere Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

19. Sendika adına bankalarda hesap açtırmak veya açılmış olan hesapları kapatmak,

20. Genel Meclisin öneri niteliğindeki kararları doğrultusunda Sendika organlarında görev alan veya alacak olan yöneticilere verilecek ücretler ile her türlü yolluk ve ödenekleri tespit etmek, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerden, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlere ödenecek ücret ile her türlü yolluk ve ödenekleri, Şubenin kapsamına üye sayısına, aidat ödeyen üye ve işçi sayısına, aidat gelirlerine, gelir ve gider durumuna, hizmet gereklerine ve bunun gibi hususlara göre belirlemek,

21. Genel Yönetim Kurulu, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlerin, profesyonelliklerinin devamına veya kaldırılmasına, Şubeye bağlı iş yerlerinin özelliklerini, iş yerlerinin coğrafi dağılımını, şubelerinin gelişme olanağını, çalışma potansiyelini, aidat ödeyen üye işçi sayısını, aidat gelirlerini, gelir ve gider durumunu ve bunun gibi hususları değerlendirerek karar verir.

22. Taşınmaz satın alınması ve satılması hususunda Genel Kurulun yetki vermesi kaydıyla, sendikanın Amaç ve İlkelerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınır ve taşınmaz malları satmak, taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkından doğan ayni ve şahsi tüm hakları kullanmak,

23. Sendika adına ipotek almak veya ipotek vermek,

24. Delege seçimlerinde uyulacak esasları belirlemek,

25. Sendika yöneticileri ile üyelerinin ve çalışanlarının yapacakları seyahatlere karar vermek,

26. Merkez, Genel Kurulunca yetki verilmesi halinde, nakit mevcudunun %25’ini aşmamak kaydıyla, Eğitim, Sağlık, Rehabilitasyon veya Spor tesisleri kurabilir. Doğal afet, toplumsal olaylar vb. nedenlerle zarar gören bölgelere veya kişi ya da topluluklara ihtiyaçlar dâhilinde gerekli maddi, manevi, vb. katkıların sunulmasını sağlar.

27. Merkez Genel Kurulu’nun münhasıran yetkisine giren hususlar dışındaki görevleri Genel Meclis tavsiyelerini dikkate alarak yerine getirmek, Merkez Genel Kurulunca verilen diğer görevleri yapmaktır.

Madde 14- Sendikanın Faaliyetleri:

Mevzuat ve sendikal gelenekten kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka sendikanın başlıca faaliyetleri şunlardır.

1. Toplu İş Sözleşmesi imzalamak,

2. Toplu iş uyuşmazlığında ilgili makama, ara bulucuya, hakem kuruluna, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak,

3. Üyelere adli yardımda bulunmak, çalışma hayatından, mevzuattan, Toplu İş Sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları üzerine hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açmak, bu davalara müdahil olmak,

4. Mevzuat ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,

5. Bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına (nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak şartı ile kredi vermek suretiyle) yardımcı olmak,

6. Greve karar vermek ve grevi yönetmek,

7. Üyelerin hak ve menfaatlerini geliştirmek, korumak ve yeni haklar kazanmak için üyelerin onayı ile her türlü fiili meşru mücadele yöntemlerini kullanmak,

8. İşçi sınıfının çıkarları doğrultusunda ülke ve dünya sorunlarında taraf olmak; Sorunların çözümü için verilecek mücadeleyi fabrika zeminine taşımak için gerekli yol ve yöntemleri bulmak. Bu yol ve yöntemlerini işçi sınıfının mücadele yasalarına göre tayin etmek,

9. Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak kurs ve konferanslar düzenlemek, Sağlık ve Spor tesisleri açmak, Kütüphane kurmak, Amaç, İlkeleri ve faaliyetleri doğrultusunda, Radyo ve Televizyonlara program hazırlamak, Gazete, Mecmua, Dergi, Bülten, Broşür, Afiş, Bildiri vb. basın-yayın organları çıkarmak ve yayımlamak, işçilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri için imkân sağlamak,

10. Amaç ve İlkelerinin gerektirdiği her nevi mülkü edinmek, edinilen mülkler ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmak,

11. Uluslararası İşçi Kuruluşlarına delege, temsilci, gözlemci göndermek ve çağırmak,

12. Sendika mensuplarının aile fertleri sendikanın manevi üyeleridir. Bu itibarla, Sendika mensupları ve aile fertleri sendikanın kültürel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinden yararlanırlar.

Madde 15- Görev Devri:

Genel Başkan her hangi bir nedenle, görev başında bulunamadığı sürelerde imza, yetki ve görevleri Genel Sekreter, onun yokluğunda Genel Mali Sekreter veya diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kullanılır ve yürütülür.

Madde 16- Yazışmaların imzası:

1. Sendika yazışma ve işlemlerinin iki imza ile yapılması şarttır. Bunlardan Mali konularla ilgili yazışma ve işlemler, Genel Başkan ile Genel Mali işlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, diğer konularda ise Genel Başkan ve yetkili Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanır. Diğer sekreterlerin yokluğunda gerekli konularda, Genel Sekreter imzaya yetkilidir.

2. Genel Başkan’ın bulunmadığı hallerde, yazışma ve işlemler, Genel Sekreter ile diğer yetkili Genel Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

Madde 17- Genel Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

1. Genel Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 6’ncı maddesinde sayılan niteliğe sahip olanlar içinden, gizli oyla seçilen üç asıl üyeden teşekkül eder. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Genel Denetleme Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda, kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçer.

2. Genel Denetleme Kurulu, üç ayda bir Sendika Merkezinde toplanarak denetim görevini yerine getirir. Genel denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetimcinin bir araya gelmesi şarttır. Genel Denetleme Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde, Başkan’ın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

3. Genel Denetleme Kurulu kararlarına yalnız asıl üyeler katılır. Genel Denetleme Kurulu’nun asıl üyelerinden birinin Kurul üyeliğinden ayrılması veya boşalma halinde, boşalan üyenin yerine yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yedek üyenin çağrılmasından sonra, Genel Denetleme Kurulu yeniden iş bölümü yapar.

4. Genel Denetleme Kurulu denetimlerini Sendika Merkezinde yapar. Denetim sırasında, sendikaya ait belge veya defterleri sendika merkezinden dışarıya çıkaramaz. Genel Denetim defteri ve Denetleme Kurulu kararlarının muhafazasından, Denetleme Kurulu Başkanı, Denetleme Kurulu Üyesi ve raportörü müştereken sorumludur.

5. Genel Denetleme Kurulu, Ana Tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimi yaparak, ara raporunu Sendika Başkanlığı’na verir. Devre sonu raporunu ise Merkez Genel Kurulu’na sunar.

6. Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Merkez Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

7. Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, şubelerde gerekli denetimi yapar. Genel Denetleme Kurulu, gerektirici haklı sebeplerini açıklamak suretiyle, Genel Yönetim Kurulundan, Merkez Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Genel Denetleme Kurulunca, Merkez Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin kararın oybirliği ile alınması şarttır.

8. Genel Denetleme Kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında, sendika, mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde, durumu Genel Yönetim Kurulu’na bir raporla bildirir. Yönetim Kurulu raporu Genel Meclise sunar. Soruşturmayı derinleştirmek üzere, yukarıda belirlenen fiil veya fiilleri işleyenlerin, geçici olarak görevden el çektirilmesini Genel Yönetim Kurulundan ister.

9. Genel Denetleme Kurulu’nun bu isteğini, verilen süre içerisinde Genel Yönetim Kurulu’nun kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, Genel Denetleme Kurulu, raporu doğrudan Genel Meclis’e sunar. Genel Meclisten, Merkez Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını isteyebilir.

10. Görevden bu yolla el çektirilenlerin, Merkez Genel Kurulu tarafından görevlerine iadelerine veya sendikadan ihraçlarına karar verilebilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirdikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret veya sosyal haklar varsa sendikaca ödenir.

Genel Denetleme Kurulu, denetim görevi ve çalışmalarını yaparken, başta 26.11.2013 tarihinde 28833 sayı ile resmi gazetede yayımlanan Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini uygular.

Madde 18- Genel Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:

A-Yapısı:

1. Genel Disiplin Kurulu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 6’ncı maddesinde sayılan niteliğe sahip olanlar içinden, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Genel Disiplin Kurulu, seçimi takip eden bir ay içerisinde bir araya gelerek aralarından, bir Başkan ve Sekreter seçerek görev bölüşümü yapar.

2. Genel Disiplin Kurulu üyeliklerinden birinin, herhangi bir nedenle boşalması halinde, yerine görev yapmak üzere, Genel Yönetim Kurulu tarafından, yedek üyelerden biri davet edilir. Genel Disiplin Kurulu başkanının veya sekreterinin ayrılması halinde yeniden yapılacak seçim, yedek üye katıldıktan sonra gerçekleştirilir.

B-Görev ve Yetkileri;

1. Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun kendisine sevk ettiği işleri, Genel Meclis direktifleri ile Şube Disiplin Kurulu kararlarına itiraz eden ilgilinin müracaatını, gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak, en geç üç ay içinde sonuçlandırır.

2. Genel Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere, en geç on beş gün içinde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde, bu görevi sekreter yürütür. Genel Disiplin Kurulu en az iki disiplin kurulu üyesi ile toplanır. Genel Disiplin Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Hakkında inceleme yapılan kişi, disiplin kurulu üyesi ise, hakkındaki dosyaya münhasır olmak üzere, görevinden çekilmiş sayılır. Görevden çekilmiş sayılanların yerine yedek üyelerden biri çağrılır.

3. Genel Disiplin Kurulu, kendisine intikal edilen olayı aydınlatmak üzere gerekli gördüğü araştırmayı yapar, tanık dinler, bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Gerek gördüğünde, şikâyeti yapan kişi ile disipline sevk edilen üyeyi dinler.

4. Yazılı savunması alınmaksızın üye hakkında ceza verilemez. Ancak, yazılı çağrıya uymayarak savunma yapmayan üyelerin gıyabında karar verilebilir.

5. Genel Disiplin Kurulu’nun kararı ilgili kişilere yazılı olarak tebliğ edilir. Kararlar, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. Bu süre içerisinde, ilgililerin karara itiraz etmeleri halinde, karar Merkez Genel Kurulunda görüşülür.

6. Genel Disiplin Kurulu, Sendika tüzüğünün amaç ve ilkelerine, Genel Kurul kararlarına, Genel Meclis kararlarına, hazırlanacak ilgili yönetmeliklere aykırı hareket ettiği ileri sürülen, Sendika organları ve üyeleri hakkında, soruşturma yaparak uyarı, kınama ve ihtar cezalarından birini ya da suçsuzluk kararını verir. Sendika üyeliğinden ihraç kararları Merkez Genel Kurul tarafından verilebilir. İlgili ya da ilgililer hakkında, itiraz üzerine Merkez Genel Kurulu tarafından kesin karar verilinceye kadar, önlem niteliğinde geçici olarak işten el çektirme kararı verebilir. Disiplin Kurulu aldığı tüm kararları, Disiplin Kurulu raporu ile birlikte Genel Kurulun bilgisine sunar.

Madde 19- Genel Meclis

1. Genel Meclis örgütlü olunan her fabrikadan seçimle belirlenen delegelerden oluşur.

2. Genel Meclis en geç 6 ayda bir, Merkez Genel Kurulunca başka bir dönem belirlenmediği takdirde, yılın birinci ve yedinci ayında olağan toplantısını yapar. Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı dönemlerde Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu, Şube Meclisleri, Fabrika meclis ve Komiteleri Genel Meclisi toplantıya çağırır.

3. Şube Meclislerinin, Fabrika Meclis ve Komitelerinin 1/3 ‘ünün çağrısı ile Genel Meclis olağanüstü toplanır. Toplantı çağrısı Meclis ya da Komitelerin karar tutanaklarının Genel Merkeze iletilmesi ile yapılır. Toplantı, katılanlar ile yapılır, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

4. Genel Meclise 100 kişiye kadar çalışanın olduğu fabrika ve işletmelerden 2 kişi katılır. 100’ün üzerindeki işletme ve fabrikalardan katılım her 50 kişi için 1 kişi artırılır. Yine, artan sayılar için 1 kişi daha katılır. Katılan delegeler seçimle belirlenir. Delegeler Fabrika Meclisini Genel Mecliste temsil etmekle yükümlüdürler.

Genel Meclis delegelerinden biri Fabrika Komitesi üyelerinden seçilir. Fabrika delegelerinden Genel Meclis toplantısına farklı kişilerin katılması esası geçerli olup, sadece 1 kişi üst üste katılabilir. Fabrika Meclisi, katılımın biçimini belirler.

5. Genel Meclis gündemi en az üç hafta önceden Fabrika Meclisleri ‘ne, Komitelere uygun araçlarla iletilir. Fabrika Meclisi sunulan gündemleri değerlendirir. Gündemlere ilişkin çoğunluğun iradesini yansıtacak kararlar delegeler aracılığıyla Genel Meclise iletilir.

Genel Meclis, Genel Kurulda alınan kararların hayata geçirilmesini planlar, denetler, Yönetim Kurulu ve diğer organlara bu doğrultuda tavsiyelerde bulunur. Genel Kurul sonrası ülke ve dünyada yaşanan her türlü gelişmeler karşısında sendikanın izleyeceği politikaları yol ve yöntemleri saptar. Yetkili organların bu doğrultuda gereken adımları atması için çaba sarf eder.

6. Sendika’nın organ ve yöneticilerinin, Sendika İlke ve Amaçları doğrultusunda çalışıp çalışmadığı konusunda Denetim Kuruluna rapor sunar. Görevini yerine getirmeyen organların ve yöneticilerin geri çağrılması için öneri niteliğinde karar alır. Bu doğrultuda sunulan önerileri inceler, sonuca bağlar. Aldığı öneri niteliğindeki kararı, gerekçesi ile birlikte Fabrika Meclisleri ve Komitelerinin bilgisine sunar. Yetkili organlara, öneri niteliğindeki kararlar doğrultusunda hareket etme çağrısında bulunur.

7. Genel Meclis, ihtiyaç duyulması halinde bölgesel toplantılar, Şube Genel üye toplantıları organize edilmesi yönünde gerekli kurullara direktif verir. İhtiyaç dâhilinde geçici ya da kalıcı komisyonların oluşturulmasını, amaç ve çalışma alanlarını saptar. Yetkili organlardan bu konuda adımlar atılması için gereğinin yapılmasını ister.

Madde 20- Şube Kurulması, Şubelerin Birleştirilmesi veya Kapatılması:

1. Genel Yönetim Kurulu, Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç olan yerlerde yeni şubeler açabilir. Genel Yönetim Kurulu, yeni açılan şubelerin organlarını oluşturuncaya kadar, şubenin ilk Genel Kurul ve seçim tarihine kadar işlemleri yürütmek ve şubeyi temsil etmek üzere, geçici Müteşebbis Yönetim Kurulu’nu atamaya, görevden el çektirmeye, atananlara ödenmesi gereken ücret ve diğer sosyal hakları belirlemeye yetkilidir.

2. İhtiyaca göre mevcut şubelerin birleştirilmesi veya kapatılması, Merkez Genel Kurul kararıyla yapılır. Merkez Genel Kurulunca yetki verilmesi halinde, şubelerin birleştirilmesi veya kapatılmasına ilişkin işlemler, Genel Yönetim Kurulunca yapılır.

Madde 21- Şube Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları:

1. Şube Genel Kurulu, Şube’nin en yüksek karar organıdır. Şube Genel Kurulu, 2 yılda bir toplanır.

2. Şube Genel Kurulu, Şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, Genel Yönetim Kurulunca tespit edilerek bildirilen yer, gün ve saatte toplanır.

3. Genel Yönetim Kurulunca tespit edilerek bildirilen yer, gün ve saat dışında yapılan Şube Genel Kurulları geçersizdir. Bu durumda, ,Genel Yönetim Kurulu veya görevlendirileceği kişiler tarafından, yasal ve idari işlemler yerine getirilmek suretiyle, Şube Genel Kurulu yenilenir. Genel Yönetim Kurulu’nun kararına uygun olarak, Şube Genel Kurulu’nun toplanması için yapılması gereken işlemlerin, Şube Yönetim Kurulunca zamanında yapılmaması veya sürüncemede bırakılması halinde aynı usule göre işlem yapılır.

4. Şube Genel Kurulu; Şube Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun çağrısıyla toplanır. Olağan Üstü Şube Genel Kurulu, yetkili organların çağrısı ve Şube’ye bağlı üyelerin salt çoğunluğunun yazılı müracaatı üzerine toplanır. Genel Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, belirlediği gündem maddeleri ile Şube Genel Kurulu’nu resen toplayabilir.

5. Şube Genel Kurulu toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati en az üç hafta önce, ülke çapında yayın yapan veya o bölgede yayınlanan bir gazete, bölgede gazete yayınlanmıyorsa mahalli imkân ve vasıtalardan yararlanmak suretiyle ilan olunur. Durum en az on beş gün önceden, o yerin en büyük mülki amirine bildirilir. Şube Genel Kurulu gündeminde seçimler olması halinde, mülki amirliğine bildirilen evrakların İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü Şube Genel Kurulu toplantılarında, sadece gündemde belirtilen maddeler görüşülür.

6. Şube Genel Kurulu üyelerden oluşur.

Madde 22- Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Şube Genel Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

1. Organların seçimi,

2. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi,

3. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu’nun ibrası,

4. Mevzuat ve Ana Tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması,

5. Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

Madde 23- Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri:

1. Şube Yönetim Kurulu, biri Şube Başkam beş asıl üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu’na katılan üyeler arasından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 6’ıncı maddesinde sayılı niteliğe sahip olanların içinden serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilir.

2. Şube Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için, en az 6 aylık sendika üyesi olmak, daha az süreli üyeler için ise şube üyelerinin en az 1/50’nin teklifi gerekir. Adaylar Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak seçime girerler.

3. Şube Yönetim Kurulu asıl üye sayısı kadar, yedek Yönetim Kurulu üyesi seçilir.

4. Şube Yönetim Kurulu, görev bölümünü seçimleri takip eden hafta içinde, Genel Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üyenin gözetiminde yapar.

5. Şube yönetiminde görev değişikliği, Şube Yönetim Kurulu’nun ya da Genel Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, Genel Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üyenin de katılacağı toplantıda karara bağlanır.

Madde 24- Şube Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri Şunlardır;

1. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yetkisi dâhilinde bulunan harcamaları karara bağlamak ve usulüne uygun olarak harcama yapmak, harcamalarla ilgili kararların onaylı birer örneklerini, harcama evrakı ile birlikte, harcamanın yapıldığı ayı takip eden ayın, en geç 5’ine kadar inceleme ve gereği yapılmak üzere Genel Yönetim Kurulu’na göndermek,

2. Şube Genel Kurulu’na sunulacak çalışma raporunu hazırlamak, Şube Genel Kurulu’nu, Genel Yönetim Kurulu’nun yazılı bildirimi üzerine, olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.

Genel Meclisin ve Şube Meclisi’nin tavsiyelerini dikkate alarak, Şube Genel Kurulu’nun yapılması için gerekli işlemleri yapmak. Şube Genel Kurulu’na sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak,

3. Şubeye bağlı iş yerlerinde, İşçi Meclislerinin kendilerini temsil için seçtikleri, önerdikleri kişilerle ilgili tavsiyeleri dikkate alarak işyeri sendika temsilcilerinin ve baş temsilcilerinin atamasını yapmak.

4. Şubenin yetki ve sorumluluk alanında bulunan iş yerlerinde, üye kayıt etmek, üye kayıt ve üyelikten çekilme bildirimlerini, liste halinde en kısa süre içerisinde Genel Merkeze göndermek,

5. Şubeye bağlı iş yerlerinde çalışan üyelerin müracaatlarını incelemek, işverenler ve ilgili mercilerle görüşmek veya yazışma yapmak suretiyle sonuçlandırmak, mahallinde sonuçlandırılmayan konuları Genel Merkez’e intikal ettirmek.

6. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18’inci maddesi hükmü gereğince, Toplu İş Sözleşmesinden yararlanacak işçilerin, sendikaya ödenmesi gereken üyelik ve dayanışma aidatlarının kesilebilmesi için üyelerin ve dayanışma aidatı ödeyeceklerin listelerini iş yerlerine bildirmek, üye ve dayanışma aidatı kesintilerinin sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına yatırılmasını, üyelik ve dayanışma aidatı kesinti listelerinin sendikaya gönderilmesini talep ve takip etmek, mümkün olan her fabrika ve işletmede üye aidatlarını elden almak ve karşılığında makbuz kesmek, Elden aidat ödeme anlayışını teşvik etmek,

7. Şube harcamaları için gönderilen avansı, ilgili banka hesabından, en az iki Yönetim Kurulu üyesinin imzası ile çekmek, avansın harcama fazlası olan kısmının banka hesabında muhafazasını sağlamak,

8. Şubenin kullanımına tahsis edilen hizmet aracının ve demirbaş eşyanın kullanımı ve en iyi şekilde korunmasını sağlamak,

9. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılmak, görüşme tutanaklarının birer örneğini en geç yedi gün içinde Şubede örgütlü bütün üyelere ve Sendika Genel Merkezi’ne göndermek, Toplu Sözleşmeye konu olan fabrikanın Meclisi ya da Komitesi’nin tavsiyesini dikkate alarak Toplu İş Sözleşmesi imzalamak, Toplu İş Sözleşmesi yapılacak işyerlerinin Toplu İş Sözleşmesi taslaklarını Fabrika Meclisleriyle birlikte hazırlamak, Fabrika Meclisi ya da Komitesinin öneri niteliğindeki kararlarını, dikkate alınarak ek protokol imzalamak,

10. Şubede tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,

11. Ana Tüzük, Genel Kurul kararları, Genel Yönetim Kurulu kararları ve yönetmeliklerde düzenlenen konular dışında harcama yapmamak, borç para vermemek.

12. Sendikanın amaçlarına, ilke ve prensiplerine uygun olmayan faaliyet ve beyanda bulunmamak,

13. Yetkili organların vereceği görevleri yapmak,

14. TİS için yetki alınamamış olsa dahi örgütlü olunan fabrikalarda oluşturulan Meclislerin ya da Komitelerin tavsiyeleri doğrultusunda gerekli kararların alınması ve hayata geçirilmesi, mevcut üyeler adına Toplu Sözleşme’nin imzalanması, gerekli adımların atılması için çaba sarf etmek.

15. Şube genelinin faaliyetleri ile ilgili aylık rapor hazırlar, Şubede Örgütlü bütün Fabrika Komitelerine veya Meclislerine sunar. Raporda mali harcamalardan, şubenin diğer faaliyetlerine kadar bilgilere yer verilir. Sadece örgütlenme faaliyeti yürütülen yeni fabrikalar varsa buralarla ilgili bilgiler, örgütlenmenin sağlıklı ilerlemesi için örgütlenme ile ilgilenen organ, komisyon vb. belirlediği sınırlılıkta verilir. Örgütlenme süreci tamamlandıktan sonra detaylı rapor bütün üyelere sunulmak üzere hazırlanılır ve sunulur.

Madde 25- Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları:

1. Şube Yönetim Kurulu, Şube Başkanı’nın başkanlığında en geç 15 günde bir toplanır. Şube Yönetim Kurulu, Şube Başkanı’nın raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında bulunduğu tarihlerde, olağan toplantısını Şube Sekreteri’nin başkanlığında yapar. Şube Yönetim Kurulu, Şube Başkanı’nın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Şube Meclisi ve Fabrika Meclisi veya Komitelerinin öneri niteliğindeki kararını Şube Yönetimi dikkate alır.

2. Şube Yönetimi, Fabrika Meclisleri ve Komitelerinin çalışmalarının sendikanın genel amaç ve ilkelerine uygun olup olmadığını denetler.

3. Fabrika Komite ve Meclislerinin toplantılarında öneri niteliğinde alınan kararlar Şube Yönetimi tarafından dikkate alınır.

4. Şube Yönetim Kurulu, en az üç kişinin katılımı ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık eden üyenin katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Şube Yönetim Kurulu kararlarını açık oylama ile alır. Şube Yönetim Kurulu, çoğunluğun kararı ile oylamanın gizli yapılmasına karar verebilir. Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinden boşalma olması halinde, Genel Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin yedeklerden biri ile tamamlanması için gerekli işlemleri yapar.

5. Şube Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarına, toplantı günü ve saati tebliğ edilmesine rağmen, mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan Şube Yönetim Kurulu üyesi, Şube Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, Genel Yönetim Kurulunca, yazılı olarak ikaz edilir. Şube Yönetim Kurulu üyesi toplantıya mazeretsiz olarak yine katılmazsa, Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Genel Yönetim Kurulunca, yerine yedek üye çağrılır.

Madde 26- Şube Denetleme Kurulu:

1. Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından, Şube Genel Kurulu’na katılan üye arasından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 6’ıncı maddesinde sayılı niteliğe sahip olanların içinden seçilen üç asıl, üç yedek üyeden teşekkül eder.

2. Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini Ana Tüzük, mevzuat ve Şube Genel Kurulu kararlarına uygun olarak yapıp yapmadığını üç ayda bir denetleyerek, raporunu Şube Başkanı’na ve Genel Yönetim Kurulu’na verir.

3.Şube Denetleme Kurulunca denetlemenin yapılabilmesi için Kurul üyelerinden en az ikisinin bir araya gelmesi şarttır. Şube Denetleme Kurulu kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Devre sonu raporunu Şube Genel Kurulu’na sunar.

Madde 27- Şube Disiplin Kurulu:

1. Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından, Şube Genel Kurulu’na katılan üyeler arasından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 6’ncı maddesinde sayılı niteliğe sahip olanların içinden, üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder.

2. Şube Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere, en geç on beş gün içinde Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde, bu görevi Sekreter yürütür. Toplanabilmesi için Kurul üyelerinden en az ikisinin bir araya gelmesi şarttır. Kararlarını, oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

3. Şube Disiplin Kurulu, sendikanın Ana Tüzüğü’ne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden sendika üyeleri hakkında soruşturma yaparak, bunlara aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde uyarı, kınama veya ihtar cezası verir.

4. Şube Disiplin Kurulu uyarı, kınama veya ihtarın dışındaki cezaları gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları Sendika Genel Merkezi’ne gönderilmek üzere Şube Başkanı’na sunar.

Madde 28- Şube Meclisi:

1. Şube Meclisi örgütlü olunan her fabrikadan seçimle belirlenen delegelerden oluşur.

2. Şube Meclisi en az 3 ayda bir toplanır. Olağan üstü gelişmelerin yaşandığı dönemlerde Şube Yönetim Kurulu, Fabrika Meclis ve Komiteleri Şube Meclisi’ni toplantıya çağırır.

3. Fabrika Meclisi ve Komitelerinin 1/3 ‘ünün çağrısı ile Şube Meclisi olağanüstü toplanır.

Toplantı çağrısı Meclis ya da Komitelerin karar tutanaklarının Şube Yönetimi’ne iletilmesi ile yapılır.

4. Şube Meclisi’ne fabrikalardan 20 kişiye 1 delege olacak biçimde katılım sağlanır. Katılan delegeler seçimle belirlenir. İşyerinde delege seçebilecek sayıda yeterli üye bulunmaması halinde veya üye sayısını karşılayacak kadar delege sayısına ulaşılamaması halinde artan üyeler için ayrıca bir delege seçilir. Fabrika Komite üyeleri Şube Meclisinde doğal delege olarak yer alırlar.

5. Şube Meclisi gündemi en az üç hafta önceden Fabrika Meclislerine, Komitelere iletilir. Fabrika Meclisi sunulan gündemleri değerlendirir. Gündemlere ilişkin çoğunluğun iradesini yansıtacak kararlar delegeler aracılığı ile Şube Meclisine iletilir.

Şube Meclisi Genel Merkez Genel Kurulunda, Şube Genel Kurulunda, Genel Meclis’te alınan kararların hayata geçirilmesini planlar, denetler, Yönetim Kurulu ve diğer organlara bu doğrultuda önerilerde bulunur. İşçi sınıfını ilgilendiren konularda yaşanan güncel gelişmelere dair şube sınırları içerisinde izlenmesi gereken politikaları saptar, bu doğrultuda Şube Yönetimi’ne önerilerde bulunur.

6. Şubenin organ ve yöneticilerinin Sendika İlke ve Amaçları doğrultusunda çalışması için öneri niteliğinde kararlar alır. Görevini yerine getirmeyen Şube organlarının ve yöneticilerin geri çağrılmasına dair öneri niteliğinde karar alır. Mevcut karar gerekçesi ile birlikte Fabrika Meclisleri ve Komitelerinin onayına sunar. Öneri niteliğindeki kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun gerekli adımları atması için çağrı yapar.

7. Şube Meclisi ihtiyaç, duyulması halinde bölgesel toplantılar, Şube Genel üye toplantıları, organize edilmesi yönünde gerekli kurallara önerilerde bulunur. İhtiyaç dâhilinde geçici ya da kalıcı komisyonların oluşturulmasını amaç ve çalışma alanlarını saptar. Yetkili organlara bu konuda adımlar atılması için öneri niteliğindeki kararları sunar.

Madde 29- Sendikanın Gelirleri:

1. Üyelik ve dayanışma aidatları,

2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yapacağı faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

3. Eğlence, etkinlik, konser vb. gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

4. Bağışlar,

5. Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar, nakit mevcudunun %40’ndan fazla olmamak kaydıyla, tüketici kooperatifleri ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapılması halinde, oluşacak kâr paylarından oluşur.

Madde 30- Sendikanın Giderleri:

1. Sendikal faaliyetlerin ve örgütlenme çalışmalarının yürütülmesi için, gerekli olan her türlü harcama ve masraflar, kanun, Ana Tüzük, tahmini bütçe hükümleri ve Merkez Genel Kurul kararları gereğince yapılır. Sendika acil harcamalar için, Merkez Genel Kurulunca aksi yönde alınmış bir karar bulunmaması halinde kasasında brüt asgari ücretin iki katı kadar para bulundurabilir.

2. Sendikanın normal çalışma giderleri dışındaki giderleri aşağıda gösterilmiştir.

a. Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili harcamalar,

b. Üye olunan üst kuruluşlara ödenen üyelik aidatları ve diğer katkı payları,

c. Grev uygulaması sırasında yapılan giderler,

d. Eğitim ve basın yayın masrafları,

e. Üyeleri ve yakınlarına, üyesi olmasa dahi sendikal çalışma yürüten kişi ve kuruluşlara dayanışma amacıyla yapılacak nakdi yada gayri nakdi harcamalar,

f. Kanun, Ana Tüzük, tahmini bütçe hükümleri, Genel Kurul kararları gereğince yapılan her türlü harcamalar,

3. Genel Yönetim Kurulu, sendikanın nakit gelirlerinin %5’ini aşmamak kaydıyla, sosyal amaçlı harcama yapabilir.

4. Sendika, amaç ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz, bağışta bulunamaz.

5. Sendika, Genel Yönetim Kurulu kararıyla, nakit mevcudunun %10’unu aşmamak kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla, konut, eğitim ve sağlık tesisleri vb. kurulması ve nakdi yardımda bulunabilir.

Madde 31- Sendika Üyelik ve Dayanışma Aidatı:

1. Sendikanın ekonomik olarak, zorunlu giderlerini karşılayıp ayakta kalabilmesi ve güçlü olup üyelerine daha fazla hizmet sağlayabilmesi için, aylık üyelik ve dayanışma aidatı; yarım yevmiye (üyeye ay içinde yapılan her türlü ödemeler toplamının altmışta biri) dir. Merkez Genel Kurulun üye veya delegelerin tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla bu tutar değiştirilebilir.

2. Üyeler veya üye olmayan işçiler, aylık üye veya dayanışma aidatlarını, ödemek istedikleri tarihten itibaren, banka vasıtasıyla veya makbuz karşılığı sendikalarına ödeyebilirler.

3. Üyeler veya üye olmayanlar, aylık üye veya dayanışma aidatı ödemelerini, istedikleri zaman, 1 yıl süre ile sınırlı olmak üzere durdurma hakkına sahiptirler.

Madde 32- Sendikanın Tutacağı Defterler:

Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 30’uncu maddesinde öngörülen defter ve kayıtlar tutar. Bu kapsamda;

a- Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri,

b- Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Defterleri,

c- Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri ile Zimmet Defteri,

d- Aidat kayıtları, Yevmiye ve Envanter Defteri ile Defteri Kebir,

e- Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler,

f- Sendika yardımcı defterler tutabilir.

04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, Sendikanın parasıyla alınan ve demirbaş sınıfına göre her türlü eşya veya malzeme, Demirbaş Defteri’ne kaydedilir.

Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurullarının karar defterlerine yazılacak kararların bu kurulların üyeleri, Genel Kurul kararının Merkez Genel Kurulu Divanı, Şube Genel Kurul kararlarının Şube Divanı üyelerince imzalanması zorunludur.

Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 30’uncu maddesi gereğince, tutmuş olduğu defterleri, mevzuatta başka türlü bir düzenleme olmadığı sürece her olağan Genel Kurulu izleyen on beş gün içinde notere tasdik ettirir.

Sendika, defter ve belgeleri ait yılı takip eden takvim yılından başlayarak, on yıl süreyle muhafaza eder. Sendika hesap dönemi takvim yıldır.

Madde 33- Başka Sendika Yönetimlerinde Görev Alma ve Kurucu Olma:

Fabrikalarda çalışırken Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) Merkez ya da Şube bazında Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarına aday olup seçimle göreve gelenler, işten çıkartıldıklarında geçimlerini sürdürmek için, iş buldukları başka bir iş kolunda çalışmaya başlarlarsa, çalıştıkları iş kolunda faaliyet yürüten sendikaya üye olabilirler. Başka bir sendikada Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarında görev alma ve sendika kurucusu olma haklarına sahiptirler. DEV TEKSTİL ’de aldıkları görevi, sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla bir sonraki Genel Kurul’a kadar devam ettirebilirler.

Madde 34- Kıdem Ödenekleri ve Sosyal Güvenlik Hakları:

1. Sendika personelinin iş akitleri fesih edildiği takdirde, iş kanunu hükümleri uygulanır.

2. Sendika kademelerinde görev yapan ücretli personel yöneticilere, her takvim yılı için dört aylık ücretleri tutarından fazla olmamak üzere, merkez kurulunca tespit edilen ikramiye verilir.

3. Sendika ve Şube yöneticileri ile çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta ve dinlenme haklarını garanti eder. Bu konuda bir yönetmelik düzenler.

4. Sendika ve Şube yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çalışanların görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazadan dolayı ölümleri halinde, mirasçılarına yasal hakları verilir. Ancak, dava açıldığı takdirde yapılan ödemeler, hükme konu olan meblağdan mahsup edilir.

5. Sendika ve Şubelerinde profesyonel olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl 25 günlük yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. Aksine bir Yönetim Kurulu kararı olmadıkça, yıllık ücretli izinler, izne hak kazanılan yıl içerisinde kullanılır.

Madde 35- Mal Bildirimi:

1. Sendika ve Sendika Şubelerinin Yönetim Kurulu asıl üyeleri, göreve seçildikleri tarihten itibaren iki ay içinde kendileri ile eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının mal beyanını vermek zorundadırlar. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29’uncu maddesi gereğince, 3628 sayılı Mal Bildirme Kanunu ve Yönetmenlik hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal varlığı beyanını notere verilir. Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise, asıl üye olarak görevlendirildikleri tarihten itibaren, iki ay içinde vermek zorundadır.

2. Mal varlığı bildiriminin verildiğini gösteren noterlikten alınan belgeler, Sendika veya Sendika Şubesi’nin Denetleme Kurullarına verilir ve Genel Kurullarında üyelerinin bilgisine sunulur. Bu belgeler, Sendika veya Şubelerin Yönetim Kurullarının karar defterlerinin özel bir sayfasına yazılır ve Denetleme Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

3. Mal bildiriminde bulunan kişiler, görev süreleri sonunda tekrar seçildiklerinde, kanun ve ilgili yönetmenlik hükümlerine uygun olarak yeniden, seçildikleri tarihten itibaren üç ay içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

4. Sendika ve Sendika Şubelerinin Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinin devamı sırasında, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundadır.

Madde 36- Yolluklar ve Ücret Kayıpları:

1. Sendika Merkez Genel Kurulu toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olan üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.

2. Sendika veya Şubelerin Yönetim ile Denetleme ve Disiplin kurullarında görevli üyelerin toplantılara katılmaları dolayısıyla, varsa ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.

Madde 37- Sendikanın Görev Alanındaki Çeşitli Hükümler:

1. Genel Yönetim Kurulu, Ana Tüzükte adı geçen yönetmelikleri hazırlar, uygular ve gerektiğinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

2. Sendika, Genel Meclis onayı halinde, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin imzası ile kurumsal olarak borçlanabilir.

3. Genel Yönetim Kurulunca, Şube yöneticilerinin profesyonel olarak çalıştırılabilmesi için, şubeye bağlı iş yerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye veya işçi sayıları esas alınır. Genel Yönetim Kurulunca, Şube Başkanı’nın profesyonel olarak çalıştırılabilmesi için, şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye sayısının en az üç yüz olması zorunludur. Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye sayısının sekiz yüzden fazla olması halinde, şubede çalışacak olan profesyonel yönetici sayısını, Genel Yönetim Kurulu yeniden belirler.

4. Sendika, şube, temsilcilik ile irtibat büroları organlarında görev yapmakta iken vefat edenlerin, hizmetleri ile ekonomik ve sosyal durumlarını birlikte değerlendirmek suretiyle, eş ve çocuklarına veya diğer yasal mirasçılarına, sendika adına yardımda bulunabilir. Öğrenim gören çocuklar varsa, öğrenim gören çocukları için, öğrenim süresince burs verebilir. Yapılacak yardım ve bursların miktarını Merkez Yönetim Kurulu belirler.

5. Şubeye bağlı iş yerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye sayısı üç yüzün altıda ise, şubeye bağlı fabrika ve işletmelerin özelliklerini, coğrafi dağılımını, şubenin sorumluluk alanında bulunan fabrikaların niteliklerini ve çalışan işçi sayısını, şubenin gelişme potansiyelini, hizmet gereklerini ve diğer koşullarını birlikte değerlendirmek suretiyle, Şube Başkanı’nın profesyonel olarak çalıştırılmasına veya profesyonelliğin devamına karar verebilir. Bu halde Şube Başkanı’na ödenecek ücret ve diğer sosyal hakları Genel Yönetim Kurulu belirler. Kuruluş safhasında veya çalışmaların yoğun olması halinde, yukarıdaki kayıtlara bağlı kalmaksızın Genel Yönetim Kurulu belirleyeceği süre boyunca, Şube Başkanı veya Şube Sekreterini geçici olarak çalıştırabilir.

6. Genel Yönetim Kurulu tarafından, mevcut üyeler ve üye olacaklarla ilgili alınacak tüm kararlar, iş yerlerinde oluşturulacak olan işçi meclisleriyle tartışıldıktan sonra karara bağlanır.

7. Genel Yönetim Kurulu kararı ile örgütlenme faaliyetlerini yaygınlaştırmak için bölge temsilcilikleri açılır. Buralara temsilciler atanır. Temsilcilerin profesyonel çalışması için gerekli ihtiyaçlar karşılanır.

Madde 38- Demirbaşların Satış ve Terkindeki Usul ve Esaslar:

Mal iktisabı. Demirbaşların Satış ve Terkini;

1. Sendika Ana Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleşmesi için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Genel Yönetim Kurulu, tahmini bütçe esaslarına göre bu görevi yerine getirir.

2. Demirbaşların satış ve terkini gerektiren nedenler.

a) Demirbaş eşyanın, kullanılmayacak şekilde yıpranmış olması, onarımının ekonomik olmaması, verimliliğinin azalması, hasar görmesi, kaybolması veya çalınması ve bunun gibi durumlarda ilgililerce tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanak, demirbaş eşyanın terkin nedeni açıkça yazılır. Tutanak, ilgililer tarafından Genel Yönetim Kurulu onayına sunulur. Genel Yönetim Kurulu’nun onayına ilişkin karar ile birlikte, demirbaş eşya kayıttan düşülür.

b) Kayıttan düşülen demirbaşların, demirbaş defterindeki sırasına gerekli açıklama yazılır.

c) Kayıttan düşürülen, ihtiyaç fazlası olan veya kullanılamayan demirbaşların pazarlık veya ihale yoluyla satışları, Genel Yönetim Kurulu karan ile yapılır. Satıştan elde edilecek gelirler, sendika hesabına gelir kaydedilir.

d) Mülkiyeti sendikaya ait olan, Sendika ve Şubelerinin kullanımında bulunan araçlar, Genel Yönetim Kurulu kararı ile pazarlık veya ihale yoluyla satılabilir. Satıştan elde edilen gelirler, sendika hesabına gelir kaydedilir.

Madde 39- Sendikanın Feshi ve Mallarının Devri:

1. Sendika Merkez Genel Kurulu, Sendikanın feshine karar verebilir. Merkez Genel Kurulu tarafından, sendikanın feshine karar verilebilmesi için, Ana Tüzüğe göre Merkez Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip olan üye veya delegelerin salt çoğunluğunun toplantıya katılması şarttır. Bu surette çoğunluk elde edilemezse, Merkez Genel Kurulu, kanuna uygun olarak ikinci defa toplantıya davet edilir. Bu toplantıda, fesih konusunun görüşülmesi için mevcut üye veya delegelerin salt çoğunluk sağlaması şarttır. Fesih hakkında karar yeter sayısı tam delege sayısının salt çoğunluğudur.

2. Sendika, Merkez Genel Kurulu kararıyla fesih edildiği veya feshine karar verildiği takdirde, mal varlığı Genel Kurula katılan üye veya delegelerin uygun gördüğü başka bir sendikaya devredilir.

Madde 40- Yürürlük:

Ana tüzük, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikasının merkez genel kurul ’unda yapılan değişikliklerle birlikte yürürlüğe girer.

Madde 41- Tüzük değişikliği

Sendika Ana Tüzüğünde yapılacak değişiklikler Sendika Genel Kurulu’nun üye tam sayısının üçte ikisinin oyu ile mümkündür.

Tüzükte yer alan maddeler mevcut kanunlara ya da çıkacak olan kanunlara aykırı olduğu durumda kanun hükümleri geçerlidir. Kanun hükümlerine göre gerekli düzenlemeleri yapmak için Yönetim Kurulu yetkilidir.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL)