E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜYELİK İŞLEMLERİ

SENDİKA ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ e-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEKİ İŞLEYİŞ

1. Sendikaya üye olmak isteyen işçi bu işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştireceği için e-Devlet şifresine sahip olmalıdır.

İşçinin e-Devlet şifresi yoksa veya unutmuşsa;

İşçi e-Devlet şifresini içeren zarfını PTT Merkez Müdürlüklerine, şahsen başvurarak, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz etmek suretiyle temin etmelidir.

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.

2. Üyelik işlemlerinin yapılacağı e-Devlet kapısının internet adresi www.turkiye.gov.tr dir.

www.turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşılan e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmak için aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen Sisteme Giriş bağlantısına tıklanmalıdır.

Sisteme giriş bağlantısına tıkladıktan sonra yanda ekran görüntüsü verilen giriş sayfası açılacaktır. Bu ekranda T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi ilgili alanlara girilerek Sisteme Giriş Yap bağlantısına tıklanmalıdır.

3. Giriş işlemi başarı ile tamamlandığında aşağıda ekran görüntüsü verilen sayfa açılacaktır. Bu sayfada e-Hizmetler bağlantısına tıklayarak e-devlet kapısı üzerinden verilen tüm hizmetler görüntülenebilmektedir.

Sendika üyeliği ile ilgili işlemlere e-Hizmetler sayfasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sunmuş olduğu hizmetlerin altında yer alan İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri bağlantısı ile ulaşılacaktır.

4. İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri bağlantısı tıklandıktan sonra;

– İşçinin herhangi bir sendika üyeliği varsa bununla ilgili bilgileri görebileceği ve bu üyeliği ile ilgili işlemleri yapabileceği bir ekran karşısına çıkacaktır.

– Eğer işçinin sendika üyeliği yok ise işçinin çalıştığı işyerinin SGK sicil numarasına göre işyeri hangi iş koluna giriyorsa o işkolunda faaliyet gösteren sendikaların otomatik olarak listelendiği aşağıda ekran görüntüsü verilen sayfa açılacaktır.

NOT: İşçinin üyelik başvurusu aşamasında; işçinin çalıştığı işyerinin SGK sicil numarasına göre farklı bir iş kolunda olması veya işçinin çalışıyor gözükmemesi gibi karşımıza 2 olumsuz durum ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda manuel olarak işkolu seçimi yapılmak suretiyle üye olunmak istenen sendikaya ulaşılarak başvuru yapılması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan başvuru sendika ve bakanlık nezdinde hatalı başvuru sınıflandırılmasında kabul edilerek ayrı olarak izlenip onaylanabilecektir. Bu şekilde yapılacak başvurunun nasıl olacağı ile ilgili bilgilendirme ilerleyen sayfalarda ekran görüntüleri ile birlikte yapılacaktır.

İşçi ilk olarak çalıştığı işkolunda faaliyet gösteren bu sendikalardan üye olmak istediğini (DEV-TEKSTİL) seçecek, ikinci olarak da Üyelik Başvurusu bağlantısını tıklayacaktır.

Üyelik Başvuru bağlantısına tıklandıktan sonra, üyelik başvurusu ile ilgili iletişim bilgilerinin girileceği aşağıda ekran görüntüsü verilen sayfaya ulaşılacaktır.

Bu sayfada telefon, e-posta ve adres bilgileri ile varsa not bilgisi ilgili alanlara girilerek Başvur bağlantısına tıklanmalıdır. Başvur bağlantısına tıkladıktan sonra üyelik başvurusunun tamamlandığını gösteren aşağıda ekran görüntüsü verilen sayfa açılacaktır.

Bu aşamadan sonra e-Devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sunmuş olduğu hizmetlerin altında yer alan İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri bağlantısına tıkanıldığında;

–  Üyelik başvurusu sendika yetkili organınca kabul edilene kadar üyelik başvurusunun geri çekilebileceği bağlantıyı içeren sayfa açılacaktır.

–  Üyelik başvurusu sendika yetkili organınca kabul edildikten sonra ise aşağıda ekran görüntüsü verilen sayfa açılacaktır. Bu sayfadan üyelikten istifa etmek için gerekli başvurunun yapılacağı sayfayı açan İstifa Et bağlantı ile üyelikle ilgili doğrulama kodunu da içeren bilgilerin yazıcı çıktısı alınabilecek sayfayı açan Döküm Al bağlantısı yer almaktadır.

Bu sayfada Döküm Al bağlantısına tıklanarak üyeliğin geçerliliğinin doğrulanmasında kullanılan kodunda yer aldığı üyelik bilgilerini içeren aşağıda ekran görüntüsü verilmiş sayfa açılacaktır.

Üyelikle ilgili doğrulama işlemi e-Devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sunmuş olduğu hizmetlerin altında yer alan İşçi Sendikaları Üyelik Doğrulama bağlantısına tıklanarak açılan sayfaya TC Kimlik Numarası ve Doğrulama Kodu girilerek yapılabilmektedir.

ÜYE OLUNMAK İSTENEN SENDİKANIN ÜYELİK İŞLEMLERİ SAYFASINDA
OTOMATİK OLARAK LİSTELENMEDİĞİ DURUMLARDA İZLENECEK YOL

Daha önce not olarak bahsedildiği üzere, işçinin üyelik başvurusu aşamasında; işçinin çalıştığı işyerinin SGK sicil numarasına göre farklı bir iş kolunda olması veya işçinin çalışıyor gözükmemesi gibi karşımıza 2 olumsuz durum ortaya çıkabilmektedir.

Bu durumda manuel olarak işkolu seçimi yapılmak suretiyle üye olunmak istenen sendikaya ulaşılarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu şekilde yapılan başvuru sendika ve bakanlık nezdinde hatalı başvuru sınıflandırılmasında kabul edilerek ayrı olarak izlenip onaylanabilecektir.

Bu başvuru işleminin gerçekleştirilebilmesi için;

e-Devlet kapısına giriş yapılır, sendika üyeliği ile ilgili işlemlere e-Hizmetler sayfasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sunmuş olduğu hizmetlerin altında yer alan İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri bağlantısı ile ulaşılır. (daha önce gösterildiği gibi)

Bu sayfada iş kollarının listelendiği açılır seçim menüsüne tıklanarak

Tekstil iş kolu seçilip Görüntüle butonuna tıklanarak aşağıda ekran görüntüsü verilen sayfaya ulaşılır.

Bu sayfada üye olmak istenilen sendika (DEV-TEKSTİL) seçilerek, Üyelik Başvurusu bağlantısına tıklanacaktır.

Bu aşamadan sonra normal süreçte de olduğu gibi, üyelik başvurusu ile ilgili iletişim bilgilerinin girileceği aşağıda ekran görüntüsü verilen sayfaya ulaşılacaktır.

Bu sayfada telefon, e-posta ve adres bilgileri ile varsa not bilgisi ilgili alanlara girilerek Başvur bağlantısına tıklanmalıdır. Başvur bağlantısına tıkanıldıktan sonra üyelik başvurusunun tamamlandığını gösteren sayfa açılacaktır.

Yapılan bu başvuru sendika ve bakanlık nezdinde hatalı başvuru sınıflandırılmasında kabul edilerek ayrı olarak izlenip kabul edilebilir bir başvuru ise yapılan inceleme sonrasında onaylanabilecektir.

e-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME

İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu‘nun, 17. maddesinde “Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması” ile ilgili esaslar tespit edilmiştir. Bu maddede; “Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.” denmektedir.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu‘nun, 19. Maddesinde ise “Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması” ile ilgili esaslar tespit edilmiştir. Bu maddenin 2. , 3. ve 4. fıkralarında;

” (2) Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

(3) Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

(4) Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. “ denmektedir.

Ancak Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 4. geçici maddesinde, 17. maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sendika üyeliğinin kazanılması ve 19. maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen sendika üyeliğinden çekilme işlemlerinin e-Devlet kapısı üzerinden yapılması; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci yılın sonuna kadar, mülga 2821 sayılı Kanunun 22. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile 25. maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılacağı ifade edilmiştir. Üyelik işlemleri de bu hüküm uyarınca elektronik ortama geçiş dönemi boyunca noter aracılığıyla yapılmaya devam edilmiştir.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Sendika Üyeliğinin Kazanılması Ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik 09.07.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir bu yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca 07 Kasım 2013 tarihi itibariyle üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır.